תקנון Club 365

1. מועדון הלקוחות 365

מועדון הלקוחות Club 365 ("קלאב 365") מנוהל על ידי חברת המשביר 365 בע"מ  ("המשביר  365"). חברי המועדון יהיו זכאים להנחות שונות, על מוצרים ו/או שירותים שונים, מעת לעת, בהתאם ובכפוף לשיקול דעת המשביר  365 ו/או החנויות המשתתפות ו/או בתי העסק החיצוניים, ככל שיהיו וכהגדרתם בסעיף 2 להלן, במהלך תקופת חברותם במועדון, כנגד הזדהות כחבר מועדון קלאב 365 או כנגד הצגת כרטיס CAL365VIP (כהגדרתו בנספח א' לתקנון) ובלבד שחברותו בקלאב 365 בתוקף (כהגדרתם להלן) במועד ביצוע הרכישה בחנויות המשתתפות ו/או בבתי העסק החיצוניים, בכפוף ובהתאם להוראות תקנון זה.

2. החנויות המשתתפות ובתי העסק החיצוניים

 • 1. החנויות המשתתפות הינן חנויות רשת המשביר, כפי שיהיה מעת לעת ולמעט חנויות עודפים ו/או אתר הסחר של המשביר, אשר רכישה בהן תקנה לחבר קלאב 365 את הזכות לעשות שימוש בחברותו במועדון ולממש את ההטבות המוענקות לחברי קלאב 365 מעת לעת ("החנויות המשתתפות"). רשימת החנויות המשתתפות מופיעה באתר האינטרנט של החברה בכתובת  www.365mashbir.co.il .
 • 2. בתי העסק החיצוניים הינם בתי עסק עימם תתקשר המשביר 365 מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אם בכלל, למתן הטבות ייחודיות לחברי קלאב 365, והינה רשימה מתחלפת ומתעדכנת בכפוף להחלטת המשביר 365 ובהתאם להוראות תקנון זה ("בתי העסק החיצוניים"). רשימת בתי העסק החיצוניים המעודכנת מופיעה באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.365mashbir.co.il. לצורך קבלת מידע על בתי העסק החיצוניים, יש לעקוב אחר פרסומי הנהלת קלאב 365 ו/או המשביר 365, לרבות באתר האינטרנט של החברה וכן דיוורים שוטפים שיישלחו לחברי קלאב 365 בדבר ההטבות האמורות. אין באמור כדי לחייב את המשביר 365 ו/או מי מטעמה במתן הטבות כלשהן לחברי המועדון בבתי עסק חיצוניים, בנוסף להטבות הניתנות בחנויות המשתתפות.
 • 3. המשביר 365 רשאית להוסיף ו/או לגרוע חנות מרשימת החנויות המשתתפות ו/או בתי העסק החיצוניים בכל עת, ומעת לעת, וללא צורך בהודעה מוקדמת כלשהי.
 • 4. החברות במועדון קלאב 365 , לרבות חבר CAL365VIP (כהגדרתו בנספח א' לתקנון) יהיו תקפים בחנויות המשתתפות ו/או בבתי העסק החיצוניים, כפי שיופיעו ברשימת החנויות ובתי העסק החיצוניים המעודכנת, כאמור בסעיפים 2.1 ו- 2.2 לעיל. מובהר בזאת כי היה ורשימת החנויות המשתתפות ו/או בתי העסק החיצוניים יורחבו, החברות במועדון קלאב 365 ו/או   CAL365VIPתהא תקפה לרכישות גם בחנויות אלו. היה ותיסגר חנות מתוך רשימת החנויות, מוותרים חברי קלאב 365 ו/או חברי Cal365vip על כל טענה, דרישה ו/או תביעה בגין הסרת החנות כאמור מרשימת החנויות.

3. ההטבות

 • 1. חברי קלאב 365 יהיו זכאים לרכוש מוצרים שונים במחירים ייחודיים להם, להשתתף במבצעים ייחודיים ולקבל הטבות אחרות בחנויות המשתתפות ובבתי העסק החיצוניים, ככל שיהיו, והכל כפי שיוחלט מעת לעת על ידי המשביר 365 וכמפורט להלן.
 • 2. הנהלת קלאב 365 תפרסם מידי פעם, במודעות בחנויות המשתתפות ו/או בבתי העסק החיצוניים ו/או בכל מקום או אמצעי פרסומי אחר לבחירתה, את ההטבות הניתנות לחברי קלאב 365 ו/או מבצעים מיוחדים שנערכים לחברי קלאב 365. ההטבות האמורות תינתנה, בין היתר, בחנויות המשתתפות וכן בבתי העסק החיצוניים, מולם תפעל המשביר 365 מעת לעת, וכפי שיפורסם על ידי הנהלת קלאב 365 ו/או המשביר 365, ובכפוף לתקנונים שיפורסמו ככל שיפורסמו לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת קלאב 365 ו/או המשביר 365.
 • 3. חברי קלאב 365 לא יהיו זכאים להנחה נוספת במקרה של מבצעים שאינם ייחודיים לחברי קלאב 365 (אין כפל הנחות), וזאת אלא אם כן צויין אחרת ובמפורש בפרסומי המשביר 365 ו/או הנהלת קלאב 365 ו/או בחנויות המשתתפות ו/או בית העסק החיצוני.
 • 4. הנהלת קלאב 365 ו/או המשביר 365 ו/או הנהלות החנויות המשתתפות ו/או בתי העסק החיצוניים תהיינה רשאיות, בין היתר, לשנות את שיעורי ההנחות לעיל בכל עת, ומעת לעת לקבוע את המוצרים עליהם תינתנה ההנחות ולהוציא מכלל ההנחות מוצרים ו/או מחלקות ספציפיים, הכל לפי שיקול דעתן הבלעדי ובהתאם לדין.
 • 5. מבצעי ההנחות לחברי קלאב 365 יהיו בתוקף בהתאם לפרסום המתייחס לכל מבצע ותקנון או תנאי המבצע, ככל שיהיו.

4. הצטרפות כחבר קלאב 365

    4.1.            הצטרפות כחבר קלאב 365 הינה ליחידים מעל גיל 18 בלבד (לא בתי עסק) לשימוש פרטי, בכפוף לתשלום דמי החבר השנתיים בסך של 100 שקלים (להלן: "דמי החבר"), ובכפוף להשלמת הרישום הדיגיטלי באחד מסניפי רשת המשביר. במלואו לרבות את הפרטים הנדרשים ולאשרם. תהליך הרישום הדיגיטלי יעשה באמצעים, עליהם תחליט המשביר 365, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. רק לאחר השלמת תהליך ההצטרפות ותשלום דמי החבר, ייחשב הלקוח כחבר קלאב 365 (להלן: "תהליך ההצטרפות").

 • 2. דמי החבר השנתיים יהיו ניתנים לשינוי על ידי המשביר 365 בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שהחלטה כזו תחול רק מעת קבלתה לגבי תקופת החידוש הבאה של אותו חבר.
 • 3. ההצטרפות כחבר קלאב 365 תתאפשר בסניפי רשת המשביר ו/או בכל אמצעי אחר עליו תחליט המשביר 365 מעת לעת.
 • 4. החברות בקלאב 365 תהא תקפה למשך שנים עשר (12) חודשים מיום ההצטרפות ל-קלאב 365 (אלא אם הוארכה על ידי המשביר 365) ובכפוף לתשלום דמי החבר כקבוע בסעיף 4.1 לעיל(להלן: "תקופת החברות הראשונה").

        4.5.         בסיום כל תקופת חברות, חבר המועדון יהיה רשאי להאריך את תקופת החברות בתקופת חברות נוספת באמצעות חידוש תשלום דמי החבר העדכניים (להלן: "תקופות החברות הנוספות", תקופת החברות הראשונה ותקופות החברות הנוספות יכונו להלן : "תקופת החברות").

    4.6.            לחבר קלאב 365 ייחשב כל אדם שהשלים את תהליך ההצטרפות ושילם את דמי החבר.

                                               

 • 7. המשביר 365 תהא רשאית לסרב לאשר הצטרפות מועמד לקלאב 365, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקת סירוב, לרבות הצטרפות של יחידים אשר נתפסו בגניבה, ברמאות, בהונאה וכיו"ב ו/או מי שביצעו רכישות אשר התשלומים בגינן לא נפרעו (לרבות שיקים שלא כובדו) בחנות מן החנויות המשתתפות ו/או בבתי העסק החיצוניים.
 • 8. ניתן לעשות שימוש בחברות במועדון קלאב 365, על ידי כל אחד מבני המשפחה בדרגת קרבה ראשונה בלבד (בני זוג או ידועים בציבור המנהלים משק בית משותף, וילדיהם עד גיל 21 בלבד). המשביר 365 תהא רשאית לדרוש ממי שמזדהה כחבר מועדון קלאב 365 ו/או כבעל דרגת קרבה ראשונה לחבר המועדון להזדהות באמצעות תעודה מזהה כתנאי למימוש חברותו במועדון. לחבר קלאב 365 לא תהיה כל טענה כלפי המשביר 365 בגין שימוש של מי מבני משפחת החבר בדרגת קרבה ראשונה במועדון.
 • 9. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר כי המשביר 365 תהא רשאית לבקש אסמכתא ו/או אישור כלשהו המעיד על הקשר הזוגי ו/או על הקשר המשפחתי, לרבות, אך לא רק, ספח תעודת הזהות של חבר קלאב 365, בו יופיעו הפרטים המשותפים, וחבר קלאב 365 מצהיר כי לא תועלה על ידו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כלפי המשביר 365.
 • כל חבר קלאב 365 ייחשב כמי שהסכים מרצונו, מבלי כל חובה, ששמו ופרטיו כפי שנמסרו על ידו וכן כל מידע שיצטבר בחנויות המשתתפות ו/או בקלאב 365 בקשר עם רכישותיו במסגרת חברותו בקלאב 365 ו/או בחנויות המשתתפות, וכן כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע כאמור יועברו למשביר 365 אשר תשמור מידע זה בנאמנות כמאגר מידע הרשום על פי חוק. המידע השמור ישמש את המשביר 365 ו/או קלאב 365 לקידום פעולותיהם כולל פעולות עם גופים אחרים ומכירות בחנויות המשתתפות באופן ששימוש כאמור במידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור ייחשב לקניינה של המשביר  365, אשר תוכל לעשות בו שימוש שיווקי ו/או אחר וחבר קלאב 365 מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור. ככל שחבר קלאב 365 יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור יהא עליו להודיע בכתב להנהלת קלאב 365 ובמקרה זה ימחק שמו ממאגר המידע והוא יחשב כמי שפרש מקלאב 365. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין ולא תהא לחבר קלאב 365 כל זכות שימוש בנתונים שיהיו מעת לעת ברשות המשביר 365, לרבות נתונים בקשר לחברי המועדון, למעט הנתונים המתייחסים אליו.
 • בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשביר 365 תעשה מפעם לפעם שיתופי פעולה עם גופים מסחריים בתחומים מגוונים ובמסגרת שיתופי הפעולה ו/או הסכמים אחרים תמסור לאותם גופים מפעם לפעם את פרטי חברי קלאב 365, לרבות המחזיקים בכרטיס Cal365vip, ונתונים לגביהם, כדי שאותם גופים יציעו לחברי קלאב 365, לרבות המחזיקים בכרטיס Cal365vip, הצעות שונות בתחומים שונים ומגוונים, בכפוף להוראות כל דין. היה וחבר קלאב 365 יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים במקרים כאמור - יהא עליו להודיע בכתב להנהלת קלאב 365 ובמקרה זה ימחק שמו המידע מהרשימה אשר תועבר לאותם גופים מסחריים.

5. ביטול החברות בקלאב 365

 • 1. כל חבר יהיה זכאי לבטל את חברותו בקלאב 365 בטרם הסתיימה תקופת החברות, בכפוף להודעה בכתב כאמור בסעיף 10 להלן . מבלי לגרוע מן האמור, השבת דמי החבר במלואם תתאפשר בכפוף לביטול החברות בקלאב 365 תוך 14 יום ממועד ההצטרפות ו/או חידוש החברות, ובלבד שחבר קלאב 365 ישיב את מתנת ההצטרפות שקיבל במועד ההצטרפות ו/או החידוש.
 • 2. ביטל חבר קלאב 365 את חברותו לאחר 14 יום מיום ההצטרפות ו/או חידוש החברות ו/או עשה שימוש במתנת ההצטרפות ולא החזיר את מתנת ההצטרפות - יהיה זכאי לקבל את דמי החבר בחזרה, בניכוי סכום מתנת ההצטרפות.
 • 3. המשביר 365 שומרת לעצמה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בחובת הנמקה, את הזכות לבטל חברותם של חברי קלאב 365 אשר נתפסו בגניבה, ברמאות, בהונאה וכיו"ב בחנות מן החנויות המשתתפות ו/או בבתי העסק החיצוניים, וכן לבטל חברותם של חברי קלאב 365 שביצעו רכישות אשר התשלומים בגינן לא נפרעו (לרבות שיקים שלא כובדו), בחנות מן החנויות המשתתפות ו/או בבתי העסק החיצוניים.
 • 4. כל חבר קלאב 365 יהיה אחראי לעדכן את המשביר 365 בכתב כאמור בסעיף 10 להלן בכל מקרה של שינוי כתובת או עדכון פרטים רלבנטיים אחרים. לא תהיה כל טענה ו/או תלונה לחבר קלאב 365, אשר לא עידכן על שינוי כתובת או פרטים רלוונטיים אחרים, על אי קבלת מידע מהמשביר 365.

6. מתנת הצטרפות

    6.1.            עם ההצטרפות לקלאב 365 ו/או חידוש החברות, יהיה זכאי חבר קלאב 365 למתנת הצטרפות, בשווי של 50 שקלים הנחה למימוש בחנויות המשתתפות. תוקף מתנת ההצטרפות יהיה ל-3 חודשים ממועד קבלת ההטבה.  והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת קלאב 365 ("מתנת ההצטרפות").  

    6.2.            לא ניתן להשתמש בהטבת ההצטרפות לאחר פקיעת התוקף ולא ניתן להאריך את תוקפה ו/או לקבל בגינה זיכוי ו/או לשחזרה.

7. כללי

        7.1.        השימוש במועדון קלאב 365, על כל סוגיו המפורטים בתקנון זה, לא יעניק לחבר קלאב 365 כל הטבות אחרות מאלו המפורטות בתקנון זה.

 • 2. חבר קלאב 365, בקבלת ההטבות המוענקות לחברי מועדון קלאב 365 בתוקף, יוכל לשלם באמצעי התשלום הבאים בלבד: כרטיסי אשראי, שוברי מתנה, שיק שאינו דחוי (כפוף לנוהלי קבלת שיקים בחנויות המשתתפות ו/או בתי העסק החיצוניים), ובמזומן. כל רכישה של מוצרים באמצעות תווי קניה של רשת המשביר /או במשולב עם עסקים אחרים ו/או תווים אחרים לא תזכה את חבר קלאב 365 בהנחה כלשהי וכן לא יוענקו לו ההטבות כאמור בסעיף 3 לעיל אלא בכפוף להוראות הדין ו/או לפי שיקול דעתה של המשביר 365. סעיף זה לא יחול על מתנת ההצטרפות, ככל שתימסר לחבר קלאב 365 עם הצטרפותו ו/או חידוש החברות, כמפורט בסעיף 6.1 לעיל.
 • 3. המשביר 365 שומרת על זכותה לשנות בכל עת ומפעם לפעם, את הוראות התקנון, על כל סעיפיו לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, זכאות להצטרף לקלאב 365, תקופת החברות, ההטבות להן זכאים החברים, החנויות המשתתפות וכיו"ב, הכל כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להוראות הדין.
 • 4. תקנון זה הינו חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של לקוח המבקש להיות חבר בקלאב 365. לקוח המצטרף לקלאב 365 מקבל בכך על עצמו גם את כללי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו, כפי שיתעדכן מעת לעת. כל חבר קלאב 365 יחשב כמי שקרא והסכים לכל הוראות תקנון זה.
 • 5. הודעות המשביר 365 בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות קלאב 365 לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו שבכוונת המשביר 365 לבצעם, בתקנון ו/או ברשימת החנויות המשתתפות ו/או בתי העסק החיצוניים ו/או בהנחות ו/או בדמי החבר ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות החבר ו/או לפעילות קלאב 365 ו/או הפסקת פעילותו וכיו"ב, ייעשו ע"י המשביר 365 באופן ובדרך כפי שהמשביר  365 תמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום על לוח מודעות גלוי לעין בחנויות המשתתפות ו/או באחד מאמצעי התקשורת ו/או באמצעות דיוור אישי,  הכל לפי בחירת המשביר 365, ייחשב כמספק וחבר קלאב 365 לא יישמע בטענה כי לא ידע אודות האירוע נושא הדיווח ו/או הפרסום כאמור ובלבד שחלפו שני (2) ימי עסקים מעת פרסומו.
 • 6. לא יינתנו הטבות לחברי קלאב 365 ללא הזדהות הלקוח כחבר מועדון. המשביר 365 שומרת על זכותה לדרוש מחבר קלאב 365 להציג תעודה מזהה שניתן יהיה על פיה לזהותו כחבר קלאב 365.
 • 7. קבלת זיכויים ואפשרות החזרת מוצרים על ידי חברי קלאב 365 תהיה כפופה לכללי החנויות המשתתפות ו/או העסקים החיצוניים ויותנה בהצגת חשבונית קניה או פתק החלפה, כקבוע במדיניות החזרת מוצרים של החנויות המשתתפות ו/או העסקים החיצוניים. הזיכוי יינתן לפי המחיר נטו (לאחר כל ההנחות, לרבות הנחת קלאב 365) ששולם על ידי חבר קלאב 365 בפועל במועד הרכישה.
 • 8. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה כלשהי בין האמור בתקנון זה לבין פרסום באמצעי המדיה השונים, יגברו הוראות תקנון זה.
 • 9. המשביר 365 שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות את שם המועדון, הלוגו שלו, וכיו"ב.
 • תקנון זה כפוף לדין החל במדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין הנוגע לתקנון זה או הנובע ממנו תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב- יפו.
 • מטעמי נוחות בלבד, מנוסח תקנון זה בלשון זכר בלבד, אולם כל האמור בתקנון מיועד לנשים וגברים כאחד. מקום בו מנוסח התקנון בלשון יחיד, הכוונה היא גם ללשון רבים, ולהיפך.

8. סיום פעילות קלאב 365

 • 1. המשביר 365 שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות מועדון קלאב 365 בהודעה מראש בהתאם להוראות הדין.
 • 2. ניתנה הודעה על הפסקת פעילות קלאב 365 כאמור לעיל, לא יתקבלו חברים חדשים לקלאב 365 ויוחזרו לחברי קלאב 365 חלק יחסי מדמי החבר ששילמו, באופן יחסי לתקופת חברותם שלא נוצלה כאמור. ההחזר הכספי יבוצע תוך שישים (60) יום מיום סיום הפעלת קלאב 365 בדרך ובנוהל שתקבע המשביר 365.

9. היבטי הגנה על פרטיות ואבטחת מידע בהצטרפות למועדון קלאב 365

המשביר 365 מוקירה ומקנה חשיבות רבה לשמירה על הפרטיות של לקוחותיה, וכל ההיבטים הללו מוסדרים באופן מסודר וממוקד בנספח ב' המצורף להלן, תחת הכותרת " הסדרת אבטחת המידע וההגנה על הפרטיות בעת הצטרפות למועדוני לקוחות קלאב 365 ו-Cal365vip", המהווה חלק אינטרגלי ובלתי-נפרד מתנאי ההצטרפות למועדון קלאב 365.

אנא קרא את נספח ב' בעיון, כי ההצטרפות למועדון קלאב 365 ו- Cal365vip נעשית בהתאם ובכפוף להוראות נספח ב'.

                       

10. מוקד שירות לקוחות

 

לרשות חברי קלאב 365 יעמדו נציגי השירות של קלאב 365 בימים א' - ה' בין השעות 08:00 - 17:00 במספר 1-800-34-6666.

ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות באמצעות דוא"ל  CS365@M365MAIL.CO.IL או באמצעות אתר האינטרנט בכתובת https://bit.ly/3HBlgZp

כתובת הנהלת קלאב 365 הינה: המשביר 365 בע"מ רחוב הצורן 4 א.ת. דרומי, נתניה 42506.

 

הנהלת 365 club

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


נספח א' לתקנון מועדון הלקוחות  מחזיקי כרטיס האשראי Cal365vip

 1. כללי
 • תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות Cal365vip.

 

 • מועדון פיננסיים, כהגדרתה להלן, שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי תקנון זה, ובכלל זה את מסלול האשראי מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 1. הגדרות
 • "Cal" - כרטיסי אשראי לישראל בע"מ;
 • "הסכם שיתוף הפעולה" - ההסכם בין Cal לחברת המועדון;
 • "חברת המועדון" - המשביר 365 ו/או מועדון פיננסיים;
 • "המשביר 365" – המשביר 365 בע"מ;
 • "מועדון פיננסיים" - מועדון 365 פיננסיים בע"מ;
 • "רשת המשביר"- המשביר לצרכן בתי כלבו בע"מ, שהינה בעלת חנויות רשת המשביר ברחבי ישראל, למעט חנויות עודפים כפי שיקבע מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המשביר לצרכן בתי כלבו בע"מ;
 • "החנויות המשתתפות"- כפי שהוגדרו בתקנון קלאב 365 לעיל.
 • "בתי העסק החיצוניים"- כפי שהוגדרו בתקנון קלאב 365 לעיל.
 • "חבר מועדון Cal365vip" – חבר קלאב 365 המחזיק בכרטיס Cal365vip תקף;

 

 • "כרטיס Cal365vip" - כרטיס אשראי המונפק על ידי Cal הכולל גם כרטיס חברות בקלאב 365;
 • "חבר מועדון קלאב 365 " - חבר קלאב 365 העומד בתנאי תקנון קלאב 365 והמחזיק בחברות במועדון בתוקף;
 • "מועדון Cal365vip" - מועדון לקוחות שהינו שיתוף פעולה בין חברת המועדון ל- Cal, בו יהיו חברים חברי Club365 אשר יחזיקו בכרטיס Cal365vip תקף;
 1. הצטרפות חברי מועדון קלאב 365 למועדון Cal365vip

3.1     ההצטרפות למועדון Cal365vip הינה ליחידים בלבד, לשימוש פרטי, בכפוף לתנאי ההצטרפות לכרטיס אשראי של Cal, ומיועדת לחברי קלאב 365 או מצטרפים חדשים לקלאב 365 בלבד, בכפוף לתנאי ההצטרפות הקבועים בסעיף 4 לתקנון קלאב 365.

3.2     מובהר כי מי שכבר חבר במועדון קלאב 365 אשר יחפוץ בהצטרפות למועדון ,Cal365vip לא יישא בתשלום דמי החבר השנתיים עבור מועדון Cal365vip, וזאת עד לסיום תוקף חברותו בקלאב 365, שאז יהיה עליו לשלם דמי חבר ויחול האמורים בסעיפים לתקנון זה.  

 

3.3     הצטרפותו של חבר קלאב 365 למועדון Cal365vip כפופה לאישור Cal, מנפיקת הכרטיס, בהתאם לכללי הסכם ההנפקה העצמאי של   Calולפי שיקול דעתה הבלעדי של CAL. CAL תהיה רשאית, בלא צורך בהנמקה כלשהי, לסרב להנפיק את כרטיס האשראי Cal365vip וכמפורט ביתר הרחבה בסעיף 3.7 להלן.

3.4     בכרטיס האשראי Cal365vip ייגבו מדי חודש דמי כרטיס כמפורט בתעריפון CAL כפי שיתעדכן מעת לעת (להלן:"דמי הכרטיס"). דמי הכרטיס ייגבו במלואם ביום החיוב החודשי.

3.5     על אף האמור, לעיל ובתעריפון העמלות של CAL, חברי מועדון Cal365vip פטורים מדמי הכרטיס למשך שישה (6) חודשים ממועד ההצטרפות. ההטבה היא חד פעמית ללקוח וחלה על לקוחות חדשים בלבד. בנוסף, ככל שחבר מועדון Cal365vip יבטל את כרטיס האשראי Cal365vip ויונפק לו כרטיס אחר ו/א נוסף, החבר לא יהיה זכאי להטבה זו. בתום שישה חודשים, ייגבו דמי הכרטיס בהתאם לתעריפון העמלות של CAL, כפי שיהיה מעת לעת ויפורסם על ידי CAL.

3.6     החברות במועדון Cal365vip הינה בכפוף ל:

3.6.1                 התקיימותו ולתקפותו של הסכם שיתוף הפעולה עם חברת Cal. בכל מקרה שהסכם שיתוף הפעולה יסתיים, מכל סיבה שהיא, תינתן הודעה לחברי מועדון Cal365vip בהתאם להוראות הדין, באחת מדרכי ההודעה האמורות בסעיף 10 לתקנון קלאב 365. בהודעה כאמור יפורטו האפשרויות להמשך חברות בקלאב 365 שיעמדו לרשות חבר מועדון Cal365vip, הכל כפי שתקבע חברת המועדון .

3.6.2                 המשך תשלום דמי חבר ודמי ההחזקה בכרטיס אשראי Cal365vip מבית Cal לפי העניין ובהתאמה. אם מסיבה כלשהי לחבר מועדון Cal365vip אין כרטיס אשראי Cal365vip כלשהו בתוקף, חברותו במועדון Cal365vip תופסק ממועד הביטול ו/או פקיעת התוקף ללא הארכה כאמור. החברות במועדון קלאב 365 על אף הפסקת החזקת כרטיס אשראי Cal365vip תהא בתוקף בהתאם לסעיף 3.12 להלן ביחד עם הוראות סעיף 4 לתקנון קלאב 365.

3.7     כרטיס  Cal365vip יקנה למחזיק בו את מכלול ההנחות וההטבות שיוקנו לחברי קלאב 365 (כל עוד החברות בקלאב 365 תקפה) וישמש בנוסף גם ככרטיס אשראי, בהתאם לתנאי ההצטרפות והוראות הסכם ההנפקה שבין Cal לכל אחד ממחזיקי הכרטיס (להלן - "הסכם ההנפקה") באופן נפרד ועצמאי לתנאי מועדון לקוחות זה. במידה וחברותו של חבר מועדון Cal365vip בקלאב 365 תופסק מכל סיבה שהיא, יוכל אותו חבר מועדון Cal365vip להמשיך ולעשות שימוש בכרטיס Cal365vip ככרטיס חיוב לכל דבר ועניין, בהתאם לכללים הקבועים על ידי Cal, אם כי במקרה כאמור לא יוכל ליהנות ממכלול ההנחות וההטבות שיוקנו לחברי קלאב 365. יובהר כי במקרה בו בוטל כרטיס   Cal365vip ובוטלה החברות במועדון Cal365vip, החברות במועדון קלאב 365 תהא בתוקף בהתאם לאמור בסעיף 3.12 להלן ביחד עם הוראות סעיף 4 לתקנון קלאב 365.

3.8     חברת המועדון תהא רשאית לסרב לאשר הצטרפות מועמד לחברות בקלאב 365 (וכפועל יוצא מכך לא יצורף למועדון Cal365vip), כאמור בסעיף 4.7 לתקנון קלאב 365.

3.9     בתום תקופת החברות הראשונה, החברות במועדון קלאב 365 תחודש אוטומטית לתקופות נוספות של שנים עשר (12) חודשים כל פעם בכפוף לתשלום של דמי החבר העדכניים.

3.10   תוקף כרטיס  Cal365vipככרטיס אשראי יהא בכפוף להוראות הסכם ההנפקה. תוקף חברות בקלאב 365 באמצעות כרטיס Cal365vip תהא בהתאם לתקופת החברות במועדון קלאב 365, כאשר חידוש החברות והארכת תקופת החברות הינה באמצעות חיוב אוטומטי של דמי החבר בכרטיס vip365Cal, אשר ייעשה אחת לשנה, בהתאם לדמי החבר העדכניים, ובכפוף למתן הודעה מוקדמת בדבר החיוב האוטומטי ושיעורו בדפי החיוב החודשיים שיישלחו לביתו של חבר מועדון Cal365vip 90 ימים, 60 ימים ו – 30 ימים לפני ביצוע החיוב בפועל, והכל בהתאם להוראות הדין ובכפוף לאמור בסעיף 3.3 ו-3.4 לעיל.

3.11  מבלי לגרוע מן האמור, בתום תקופת החברות הרלוונטית לפי העניין, חבר מועדון Cal365vip, אשר חויב באופן אוטומטי ולאחר שניתנו לו הודעות כאמור בסעיף ‎3.10 לעיל, יהא רשאי להודיע בכתב לא יאוחר מ - 45 יום ממועד החיוב כי אינו מעוניין בהארכת חברות זו - ויזוכה על ידי חברת המועדון באמצעות Cal (כל עוד כרטיס האשראי תקף) בסכום דמי החבר. לא הודיע חבר מועדון Cal365vip על רצונו באי הארכת חברות כאמור ו/או עשה שימוש במתנת ההצטרפות לא יהיה זכאי להחזר דמי החבר, ויהיה מנוע מלטעון טענה ו/או לתבוע תביעה ו/או דרישה, לרבות כנגד חברת המועדון.

3.12  יובהר כי הצטרפות הלקוח למועדון קלאב 365 במסגרת הליך הרישום למועדון Cal365vip תישאר בתוקפה גם במידה ו-Cal  לא אישרה בסופו של דבר את הנפקתו של כרטיס אשראי Cal365vip מבית Cal עבור הלקוח.

3.13  במקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס Cal365vip, על חבר מועדון Cal365vip לפנות ל- Cal, על מנת שהאחרונה תנפיק לו כרטיס חדש, בהתאם להסכם ההנפקה שבינו לבין Cal.

 1. דמי חבר
 • לקוח מצטרף יחויב באופן אוטומטי בדמי חבר שנתיים במועדון קלאב 365 בסך של 100 ₪ ו/או כל סכום אחר כפי שייקבע מעת לעת בהתאם לסעיף 4 בתקנון קלאב 365. טרם מועד החיוב מדי שנה תישלח הודעה בדבר החיוב בדמי החברות כאמור בסעיף 3.10 לעיל ובהתאם לפרקי הזמן הקבועים בדין. אי הודעת הלקוח על ביטול החברות במועדון קלאב 365 ל- Calו/או ל- קלאב 365 טרם מועד החיוב תהווה הסכמה לחיוב חשבונו. 
 • שימוש בכרטיס Cal365vip כרוך בדמי חבר למועדון קלאב 365 וכן בדמי כרטיס ועמלות אחרות ל-Cal ו/או לחברת המועדון כאמור בתקנון זה או בהסכם ההנפקה או בכללי השימוש של חברת Cal, לפי העניין. חשבון הלקוח יחויב בדמי כרטיס בשיעור שיהיה נהוג באותה עת ב- Cal (וכן יחויב הכרטיס באופן אוטומטי בדמי חבר שנתיים למועדון קלאב 365 בסך ₪100 ו/או כל סכום אחר כפי שייקבע מעת לעת  לפי סעיף 4 בתקנון מועדון קלאב 365.
 • הודעה על החיוב בדמי החבר תישלח ללקוח מדי שנה טרם ביצוע החיוב בדמי החבר במידה והלקוח לא הודיע על ביטול חברותו במועדון קלאב 365 בטלפון מספר: 1-800-34-66- 66 ו/או באמצעות הדוא"ל בכתובת:CS365@M365MAIL.CO.IL ו/או באמצעות אתר האינטרנט בכתובת https://bit.ly/3HBlgZp,  CAL ו/או חברת המועדון  רשאים לראות בכך הסכמה ולחייב את כרטיס האשראי של Cal365vip של הלקוח  בדמי חבר למועדון קלאב 365 בסעיף 4 קלאב 365.  

 

 1. ההטבות
 • חברי מועדון Cal365vip יהיו זכאים להנחות ו/או הטבות של קלאב 365 (לחברי מועדון קלאב 365 שחברותם בתוקף) על מוצרים ו/או שירותים שונים, כפי שיהיו מעת לעת, בהתאם ובכפוף לשיקול דעת המשביר 365 ו/או החנויות המשתתפות ו/או בתי העסק החיצוניים ככל שיהיו (כהגדרתם בסעיף 2 לתקנון קלאב 365), לפי העניין, במהלך תקופת חברותם במועדון Cal365vip, וזאת כנגד הצגה ו/או תשלום באמצעות כרטיס Cal365vip במועד ביצוע הרכישה בחנויות המשתתפות .
 • חברי מועדון Cal365vip יהיו זכאים לרכוש מוצרים שונים במחירים ייחודיים להם ו/או להשתתף במבצעים ייחודיים ו/או לקבל הטבות אחרות, ככל שיהיו, והכל כפי שיוחלט ויפורסם מעת לעת על ידי חברת המועדון, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • חברת המועדון רשאית לפרסם בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, בחנויות המשתתפות ו/או בבתי העסק החיצוניים ו/או בכל אמצעי פרסומי אחר שבחרה בו, את ההטבות הניתנות לחברי קלאב 365 ו/או חברי מועדון Cal365vip או מבצעים מיוחדים שנערכים עבורם. ההטבות האמורות יכול שיינתנו, בין היתר, בחנויות המשתתפות, ו/או בבתי עסק חיצוניים, ככל שיהיו בהתאם ובכפוף לתנאים שיקבעו על ידי חברת המועדון.
 • חברי מועדון Cal365vip לא יהיו זכאים להנחה נוספת מלבד ההנחה המוענקת להם או לחברי קלאב 365 (אין כפל הנחות) אלא אם כן צויין אחרת ובמפורש בפרסומי חברת המועדון ו/או בחנויות המשתתפות ו/או בית העסק החיצוני.
 • חברת המועדון תהיה רשאית לשנות את שיעורי ההנחות לעיל בכל עת, ומעת לעת, לקבוע את המוצרים עליהם תינתנה ההנחות ולהוציא מכלל ההנחות מוצרים ו/או מחלקות מסוימות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • ההטבות לחברי מועדון Cal365vip יהיו בתוקף בהתאם לפרסום המתייחס לכל מבצע, וכן התקנון ו/או תנאי המבצע הרלבנטיים, כלל שיהיו.
 • חברת המועדון לא תישא באחריות כלשהי, באופן ישיר ו/או עקיף, בכל הנוגע להטבות שיינתנו על ידי Cal ו/או על ידי בתי העסק החיצוניים.
 • Cash-Back

5.8.1         תכנית ה – Cash- Back מעניקה לחברי מועדון  Cal365vip צבירה ומימוש של נקודות למימוש בעת רכישה בחנויות המשתתפות ברשת המשביר. עם ההצטרפות למועדוןCal365vip  יקבל חבר המועדון עבור כל רכישה, אשר שולמה באמצעות כרטיס אשראי Cal 365 בלבד ("רכישה מזכה"), ברשתות המשתתפות, נקודות זכות בשווי של עד 15% מסכום הרכישה המזכה בפועל (להלן: "נקודות Cash-Back") למימוש בחנויות המשתתפות ברשת המשביר, כמפורט להלן:

קטגוריה

Cash Back

אופנת גברים, נשים וילדים

15%

נעליים- נעלי גברים, נשים וילדים.

לא כולל נעלי ספורט

15%

כלי בית

15%

טקסטיל בית

15%

מזוודות ,תיקים ואביזרים

15%

הלבשה תחתונה לרבות גרביים וגופיות

10%

ספורט- נעלי ספורט לנשים, גברים וילדים; בגדי ספורט ואבזרי ספורט ממחלקת הספורט

10%

בגדי ים

10%

קוסמטיקה ותמרוקים

5%

מוצרי קו קופה

5%

חשמל

5%

*זכיינים – תכשיטים

 

5%

*תכשיטים –צבירת נקודות מוגבלת בקניית תכשיטים בסך של עד 2,000 ₪. ברכישה בסכום העולה על 2,000 שקלים ניתן יהיה לצבור נקודות רק ביחס לסך של 2,000 שקלים.

 

5.8.2         צבירת נקודות תתבצע במעמד הרכישה בלבד, לאנשים פרטיים בלבד (כלומר, לא לבתי עסק ו/או חברות), בעת רכישה בחנויות המשתתפות בלבד והינה באחריות חבר המועדון Cal365vip בלבד, בכפוף להזדהות בעת הקניה כחבר מועדון Cal365vip בתוקף ומותנית בהצגת תעודת זהות.

5.8.3          נקודות  Cash-Backהינן נקודות אישיות, בעלות ערך של 1 ₪ כל אחת, אותן צובר חבר מועדון Cal365vip ובכל מקרה, אינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה למזומן ו/או לשובר זיכוי. צבירת נקודות  Cash-Back תתבצע בחשבון אחד של הלקוח.

5.8.4         לא תתאפשר צבירה ו/או מימוש של נקודות Cash-Back ברכישה באתר האינטרנט של החברה, אלא אם יוחלט אחרת על ידי חברת המועדון. 

5.8.5         לא תתאפשר צבירה ו/או מימוש של נקודות Cash-Back ברכישה בחנויות עודפים של הרשת אלא אם יוחלט אחרת על ידי חברת המועדון.

5.8.6         לא תתאפשר צבירה של נקודות Cash-Back בדיעבד.

5.8.7         לא תתבצע כל צבירת Cash Back  בתשלום שלא באמצעות כרטיס Cal365vip.

5.8.8         במקרה בו בוצע התשלום באמצעות שני אמצעי תשלום שונים, צבירת הנקודות תתבצע ביחס לסכום ששולם בכרטיס Cal365vip בלבד. במקרה כזה, חברת המועדון תעשה את מירב המאמצים, כי צבירת הנקודות ביחס לרכיב ששולם בכרטיס Cal365vip תעשה ביחס לפריט מהמחלקה אשר צבירת הנקודות שלה הגבוהה מבין הפריטים מהמחלקות שנרכשו על ידי חבר המועדון. 

5.8.9         במעמד רכישת מוצרים על דרך מימוש נקודות Cash Back לא תתבצע צבירה של נקודות Cash-Back, צבירת נקודות Cash-Back  תעשה בגין תשלום בכרטיס אשראי Cal365vip  בלבד כאמור בסעיף 5.8.1 לעיל.

5.8.10      צבירה ומימוש נקודות Cash-Back יתאפשרו עד ידי אדם פרטי בלבד, חבר המועדון Cal365vip בהצגת תעודת זהות ובאמצעות שימוש בכרטיס אשראי Cal365. לא תתאפשר רכישה סיטונאית ו/או רכישה קבוצתית.

צבירת נקודות Cash-Back בגין רכישת מוצרים במחלקת הקוסמטיקה ובמחלקת החשמל מוגבלת לרכישה של עד ארבעה פריטים (4 פריטים) בעלי אותו בר קוד. רכישה של פריט חמישי (פריט 5) בעל אותו בר קוד לא תזכה בצבירה של נקודות Cash- Back.

5.8.11      חברת המועדון רשאית לשנות מעת לעת את שיעור נקודות ה Cash-Back-הנצבר בכל רכישה מזכה, לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות, בכפוף לכל דין.

5.8.12      במידה וחבר מועדון Cal365vip ניצל יותר נקודות  Cash-Backמהמגיע לו, לרבות בשל תקלה או שיבוש במחשבי חברת המועדון ו/או Cal, רשאית חברת המועדון לקזז את נקודות Cash-Back שנוצלו בטעות ו/או ביתר מנקודות  Cash-Backשיצבור חבר המועדון בעתיד על מנת לכסות את הגירעון בנקודות. הודעה בנושא תישלח לחבר המועדון.

5.8.13      לגבי מוצרים במבצע/הנחות/קופונים - המחיר הקובע לעניין צבירת נקודות Cash-Back יהא המחיר ששולם בפועל לאחר ההנחה/המבצע/הקופון באמצעות כרטיס אשראי Cal365vip  בלבד.

5.8.14      לא ניתן לממש יותר מ- 2,000 נקודות Cash-Back במסגרת עסקת רכישה אחת.

5.8.15      לא ניתן להצטרף למועדון הלקוחות ולשלם דמי חבר באמצעות מימוש נקודות Cash -Back.

5.8.16      לא ניתן לממש נקודות Cash -Back באותה העסקה בה נצברו, אלא אך ורק בעסקה נפרדת ובחלוף עד שני ימי עסקים מביצוע העסקה המזכה בה נצברו הנקודות.

5.8.17      מימוש נקודות Cash-Back מותנה בקיומה של יתרת זכות מינימלית של 30 נקודות Cash-Back הצבורות בחשבונו של החבר. במידה ולאחר מימוש נקודות Cash-Back תפחת יתרת נקודות Cash-Back של החבר מתחת ל-30 נקודות, לא יהיה החבר זכאי לממש את שארית נקודות ה- Cash-Back שנותרו לזכותו, וזאת עד אשר יצטברו ביתרתו לפחות 30 נקודות Cash Back.

5.8.18      מימוש נקודות Cash- Back יתאפשר במשך שנתיים בלבד (24 חודשים) מיום ביצוע הרכישה המזכה (להלן: "תקופת המימוש"). תקופת המימוש תיספר ביחס לכל רכישה מזכה  בנפרד. בחלוף שנתיים (24 חודשים) ממועד כל רכישה מזכה, ימחקו הנקודות אשר ביחס אליהם הסתיימה תקופת המימוש.

 

5.8.19      מימוש נקודות Cash-Back אינו מותנה בקיומה של חברות מועדון Cal365vip בתוקף.

5.8.20      בכל מקרה של ביטול עסקה על פריטים שנרכשו במסגרת עסקה מזכה, יקוזזו נקודות ה  Cash- Back מיתרת הנקודות של חבר המועדון שביצע את הרכישה בכרטיס האשראי Cal365vip.  

5.8.21      במקרה של ביטול עסקה שנעשתה באמצעות מימוש נקודות  Cash-Backיינתן זיכוי בלבד, אלא אם ביטול העסקה בוצע במועד זהה באותו יום לביצוע העסקה, שאז נקודות ה- Cash-Back יושבו לחשבון החבר.

5.8.22      חבר המועדון יהיה זכאי לעיין במידע המוחזק לגביו במאגר המידע של מועדון הלקוחות ככל שהגיש בקשה בהתאם להוראות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, במפורט בהרחבה בנספח ב', ובכלל זה אף לקבל דיווח על יתרת נקודות Cash- Back  שצבר נכון למועד הדפסת התדפיס. ככל שיבקש לעיין במידע לגבי יתרת נקודות Cash-Back במסגרת הגשת בקשה לעיון מובהר כי המידע יהיה נכון ליום ממימוש זכות העיון, כמפורט בנספח ב' כאמור.

5.8.23      על אף האמור לעיל, חברת המועדון מאפשרת לחברי מועדון Cal365vip גם לקבל מידע אודות יתרת נקודות ה-Cash Back באמצעות קישור לעמוד ייעודי בכתובת אינטרנט: Cal365vipCB.mltp.co.il   בו מופיע המידע במסגרת פניה אל שירות הלקוחות כאמור בסעיף 9 לתקנון זה.  אולם, מובהר ומודגש כי עדכון מספר הנקודות איננו נעשה באופן מידי, ולכן למען הסר כל ספק, מספר אשר מועבר על-ידי נציגי שירות הלקוחות ו/או באמצעות קישור לעמוד ייעודי, הוא נכון אך ורק למועד בדיקת הנתונים.

5.8.24      רישומי חברת המועדון באשר למספר נקודות Cash- Back  שהצטברו יהיו בגדר ראיה מהימנה לנכונותם של הפרטים נכון למועד הפנייה אל שירות הלקוחות ו/או מימוש זכות העיון במידע המצוי על חבר המועדון במאגר המידע של חברת המועדון. מבלי לגרוע מהאמור,  יובהר בזאת כי חברת המועדון פטורות מאחריות כלפי החבר במקרה שיחולו טעויות בצבירת נקודות כתוצאה מתקלה טכנית ו/או אלקטרונית ו/או אחרת במועד בו מומשה זכות העיון ו/או הלקוח פנה אל שירות הלקוחות של חברת המועדון .

5.8.25      חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לסכום נקודות Cash-Back שצבר, או מכל עניין אחר הנובע מתקנון זה, רשאי לפנות למחלקת שירות לקוחות כאמור בסעיף 9 לתקנון זה ולהעלות את השגותיו. החלטת שירות הלקוחות שתינתן בתוך 14 ימי עבודה, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

5.8.26      במקרה של צבירת נקודות  Cash -Back במרמה ו/או באופן בלתי הגון ו/או בגין עסקה שהוכחשה לאחר צבירת הנקודות ו/או בכל דרך שאיננה בהתאם להוראות תקנון זה, תהיה חברת המועדון רשאית לקזז מחשבון החבר את הנקודות Cash- Back  האמורות.

 • הטבות הצטרפות למצטרפים חדשים

                                                                                              

לקוח חדש שיצטרף למועדוןCal365vip  לראשונה זכאי להטבות הצטרפות, כמפורט להלן (כל ההטבות ביחד יכונו להלן: "הטבות הצטרפות"):   

5.9.1         לקוח שהינו חבר קלאב 365 אשר ימלא כדין ויחתום על בקשת הצטרפות למועדון Cal365vip ועל טפסי הנפקת כרטיס Cal365vip ולאחר אישורם על-ידי חברת המועדון ו/או Cal בהתאמה, יהיה זכאי לקבל הטבה בשווי 50 ₪ - למימוש בחנויות המשתתפות בתוקף לשישה (6) חודשים ממועד קבלת ההטבה ("ההטבה הראשונה").

5.9.2         לקוח שאינו חבר קלאב 365 אשר יבקש להצטרף למועדון Cal365vip, יידרש קודם כל להצטרף למועדון קלאב 365, להשלים את תהליך ההצטרפות ולשלם את דמי החבר בסך של 100 שקלים או כל סכום אחר בהתאם לסעיף 4 לתקנון מועדון קלאב 365. חבר המועדון יהיה זכאי לקבל הטבה –בשווי 50 ₪ למימוש בחנויות המשתתפות בתוקף לשישה (6) חודשים ממועד קבלת ההטבה. לאחר הצטרפותו למועדון קלאב 365, יוכל חבר המועדון קלאב 365 להצטרף למועדון Cal365vip, וזאת לאחר שימלא ויחתום על טפסי ההצטרפות לרבות בקשת הצטרפות למועדון Cal365vip ולהנפקת כרטיס Cal365vip. חבר המועדון Cal365vip יהיה זכאי להטבה נוספת בשווי 50  ₪ למימוש בחנויות המשתתפות בתוקף לשישה (6) חודשים ממועד קבלת ההטבה.

 

5.9.3         בנוסף חבר מועדון Cal365vip  אשר יבצע רכישות באמצעות כרטיסCal365vip  בחנויות המשתתפות בתוך שלושה (3) חודשים ממועד הצטרפותו למועדון Cal365vip, יהיה זכאי להטבה נוספת בשווי שלא יעלה על 50 ₪ ("ההטבה השנייה"). ההטבה השנייה תחושב בהתאם לרכישות הראשונות שביצע חבר מועדון  Cal365vip  בתוך שלושה (3) חודשים ממועד הצטרפותו למועדון Cal365vip, ובכל מקרה ההטבה השנייה בכללותה, לא תעלה על סך של 50 ₪. לצורך הדוגמא: חבר מועדון Cal365vip שביצע רכישה  כאמור בסכום של 50 ₪ ומעלה יהיה זכאי להטבה בשווי 50 ₪. חבר מועדון Cal365vip  שביצע רכישה  כאמור בסכום הנמוך מ-50 ₪ יהיה זכאי להטבה בשווי הרכישה. במידה וחבר Cal365vip ביצע רכישה כאמור בסכום הנמוך מ-50 ₪ יהיה זכאי להטבה בגובה סכום הרכישה. חבר Cal365vip שביצע רכישה ראשונה כאמו בסכום הנמוך מ-50 ₪, והיה ובמהלך שלושת החודשים הראשונים ממועד הצטרפותו ביצע רכישות נוספות, יהיה זכאי להטבה  בשווי מצטבר שלא יעלה על 50 ₪, דהיינו השלמה של ההטבה ל-50 ש"ח. הטבה זו תינתן כזיכוי במעמד חיוב חשבון כרטיס Cal365vip. חבר מועדוןCal365vip  שלא יבצע רכישה בתוך שלושה (3) חודשים כאמור, לא יהיה זכאי להטבה זו.

 

5.9.4         בנוסף, חבר מועדון  Cal365vip, אשר צבר בכרטיס Cal365vip, ב-שלושת (3) החודשים הראשונים ממועד הצטרפותו סך מצטבר של לפחות 500 ₪, יהיה זכאי להטבה נוספת- נקודות Cash-back בשווי 100 ₪ לרכישה בחנויות המשתתפות בלבד (להלן: "הטבת הצטרפות "Cash-back).

5.9.5         חבר מועדון Cal365vip אשר לא צבר ב-3 החודשים הראשונים ממועד הצטרפותו רכישות בסך מצטבר שלפחות 500 שקלים לא יהיה זכאי לקבל את הטבת הצטרפות Cash-back.

5.9.6         הנקודות שקיבל הלקוח במסגרת הטבת הצטרפות Cash-back ניתנות למימוש בתוך שנתיים (24 חודשים) ממועד צבירת הנקודות, ובלבד שכרטיס האשראי Cal365vip הינו בתוקף, כמפורט בסעיף 5.8.18 לעיל.

5.9.7         יובהר כי הטבות ההצטרפות כמפורט בסעיפים 5.9.1 5.9.2 ו-5.9.3 לעיל יחולקו ללקוחות בשלושת החודשים הראשונים להצטרפותם ובלבד שמדובר בהצטרפות הראשונה למועדון.

5.9.8         התנאים למימוש הטבת הצטרפות Cash-back זהים לתנאים החלים על מימוש נקודות Cash-back כפי שנקבעו בתקנון זה.

5.9.9         הטבות ההצטרפות כמפורט בסעיפים 5.9.1 5.9.2 ו-5.9.3 לעיל תהינה ניתנות למימוש בחנויות המשתתפות בלבד, בכפוף לתוקף הנקוב בהן.

5.9.10      לא יינתן עודף בעת מימוש הטבות ההצטרפות. הטבות ההצטרפות הינן אישיות ולא ניתנות  להעברה.

5.9.11      ההטבות ניתנות פעם אחת בלבד כנגד הצגת תעודה מזהה במעמד הרכישה בחנויות המשתתפות. אם יתברר כי בעבר ניתנו ללקוח הטבות הצטרפות, לא יהיה הלקוח זכאי להטבות הצטרפות נוספות, כולן או חלקן. יחד עם זאת, אם החזיק הלקוח בעבר כרטיס Cal365vip והכרטיס בוטל, יהיה הלקוח זכאי להטבות הצטרפות פעם נוספת רק אם הונפק לו כרטיס Cal365vip כעבור שנה (12 חודשים) לפחות ממועד ביטול כרטיס Cal365vip.

 

5.9.12      לא ניתן להשתמש בהטבות ההצטרפות לאחר פקיעת התוקף ולא ניתן להאריך את תוקפן ו/או לקבל בגינן זיכוי ו/או לשחזרן.

5.9.13      מימוש הטבות ההצטרפות לא יחשבו כ"רכישה מזכה".

5.9.14      Cal ו/או חברת המועדון, תהא רשאית לחייב לקוח אשר קיבל ומימש הטבות הצטרפות שלא היה זכאי לקבלן, בסכום ההטבות הללו, והכל בהתאם לתנאים בהם ניתנו כפי שיחולו מעת לעת.

 • הטבת יום הולדת

 

 • כל חבר מועדון Cal365vip יהיה זכאי להטבת יום הולדת אחת, בחודש בו חל יום הולדתו הלועזי, הטבת היום הולדת הינה כפל צבירה מהקבוע בסעיף 5.8.1 לעיל וזאת בגין קניה אחת בלבד, שבוצעה בחודש היום הולדת  בכרטיס Cal365vip ובכפוף לקנייה בסכום מקסימלי של 1,000 ₪ (כולל מע"מ).  

 

5.10.2       מימוש הטבת יום ההולדת מותנה בנוכחות פיזית של חבר המועדון Cal365vip ובשימוש בכרטיס Cal365vip ותעודה מזהה (ובתנאי שמדובר בתעודה מזהה הכוללת בין השאר את תאריך הלידה של חבר המועדון).

5.10.3      במקרה של אי התאמה בין תאריך הלידה המופיע בתעודה המזהה לבין תאריך יום ההולדת, לא יוכל חבר המועדון לממש את הטבת יום ההולדת אלא לאחר תיקון תאריך יום ההולדת של חבר המועדון באמצעות שירות הלקוחות והצגת תעודה המעידה על התאריך.

5.10.4      ניתן לממש את הטבת יום ההולדת אך ורק בחודש בו חל יום ההולדת של חבר מועדון  Cal365vip. הטבת יום ההולדת אינה ניתנת להארכה ואינה ניתנת למימוש רטרואקטיבית.

 

5.10.5      הטבת יום הולדת תכנס לתוקף בחודש העוקב לחודש ההצטרפות למועדון Cal365vip.

5.10.6      לקוח חדש המצטרף למועדון Cal365vip בחודש יום הולדתו, יהיה זכאי למימוש ההטבה כאמור החל מהשנה העוקבת להצטרפותו.

 1. ביטול החברות במועדון vip365Cal
 • חברת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לבטל חברותם של חברי מועדון Cal365vip, בנסיבות המפורטות בסעיף 3.8 לעיל.
 • כל חבר יהיה זכאי לבטל את חברותו Cal365vip בהתאם להוראות הדין בטרם הסתיימה תקופת החברות. מבלי לגרוע מן האמור, השבת דמי החבר במלואם תתאפשר בכפוף לביטול החברות בקלאב 365 תוך 14 יום ממועד ההצטרפות ו/או חידוש החברות, ובלבד שחבר קלאב 365 ישיב את מתנת ההצטרפות שקיבל במועד ההצטרפות ו/או החידוש לקלאב 365.
 • כל חבר מועדון Cal365vip יהיה אחראי לעדכן את חברת המועדון כאמור בסעיף 9 להלן בכל מקרה של שינוי כתובת או עדכון פרטים רלבנטיים אחרים. לא תהיה כל טענה ו/או תלונה לחבר Cal365vip אשר לא עידכן על שינוי כתובת או פרטים רלוונטיים אחרים, על אי קבלת מידע מחברת המועדון ו/או מ-CAL.
 1. כללי
 • השימוש בכרטיס Cal365vip, לא יעניק לחבר מועדון Cal365vipכל הטבות אחרות מאלו המפורטות בתקנון זה.
 • כרטיס Cal365vipיאפשר קבלת הטבות בחנויות המשתתפות ו/או בבתי העסק החיצוניים, כפי שיופיעו ברשימת החנויות ובתי העסק החיצוניים מעת לעת. מובהר בזאת כי היה ורשימת החנויות המשתתפות ו/או בתי העסק יורחבו, יעניק כרטיס Cal365vip הטבות גם בחנויות אלו. היה ותיסגר חנות ו/או תיגרע מתוך רשימת החנויות המשתתפות, מוותרים חברי מועדון Cal365vip על כל טענה, דרישה ו/או תביעה בגין הסרת החנות כאמור מרשימת החנויות.
 • חבר Cal365vip, בקבלת הנחת קלאב 365 יוכל לשלם באמצעי התשלום הבאים בלבד: כרטיס אשראי, שובר מתנה, מזומן או שיק שאינו דחוי (כפוף לנוהלי קבלת שיקים בחנויות המשתתפות) ובמזומן (זאת להבדיל מהנחות הייחודיות למועדון Cal365vip עבורן יידרש חבר מועדון Cal365vip לשלם באמצעות כרטיס Cal365vip).
 • כל רכישה של מוצרים באמצעות תווי קניה של רשת המשביר ו/או במשולב עם עסקים אחרים ו/או תווים אחרים לא תזכה את חבר קלאב 365, לרבות חבר Cal365vip בהנחה כלשהי וכן לא יוענקו לו ההטבות כאמור בסעיף ‎5 לעיל. סעיף זה לא יחול על שוברי ההטבה, ככל שימסרו לחבר קלאב 365, לרבות חבר Cal365vip עם הצטרפותו ו/או חידוש החברות, כמפורט בסעיף ‎5 לעיל, אלא אם יוחלט אחרת על ידי חברת המועדון.
 • חברת המועדון ו- Cal שומרות על זכותן לשנות בכל עת ומפעם לפעם, את הוראות התקנון, על כל סעיפיו לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, זכאות להצטרף ל- קלאב 365 ו/או למועדון Cal365vip, תקופת החברות, ההטבות להן זכאים החברים, החנויות המשתתפות, בתי העסק החיצוניים וכיו"ב, הכל כפי שימצאו לנכון ועל פי שיקול דעתן הבלעדי ובכפוף לכל דין.
 • תקנון זה הינו חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של לקוח המבקש להיות חבר במועדון Cal365vip. לקוח המצטרף למועדון Cal365vip מקבל בכך על עצמו גם את כללי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו. כל חבר מועדון Cal365vipיחשב כמי שקרא והסכים לכל הוראות תקנון זה.
 • קבלת זיכויים ואפשרות החזרת מוצרים על ידי חברי מועדון Cal365vipתהיה כפופה לכללי החנויות המשתתפות ו/או בתי העסק החיצוניים  ותותנה בהצגת חשבונית קניה או פתק החלפה,כקבוע בנוהל החזרת מוצרים של כלל החנויות המשתתפות ן/או בתי העסק החיצוניים. הזיכוי יינתן לפי המחיר נטו , לאחר כל ההנחות, ששולם על ידי חבר מועדון Cal365vipבפועל במועד הרכישה.
 • לא יינתנו הטבות לחברי מועדון Cal365vip ללא הצגת כרטיס Cal365vip תקף. מבלי לגרוע מן האמור, חבר מועדון Cal365vip אשר לא יציג כרטיס Cal365vipבתוקף אך יציג תעודה מזהה שניתן יהיה על פיה לזהותו כחבר מועדון Cal365vip יהא זכאי להטבות קלאב 365 כמחזיק כרטיס בתוקף, אך לא תתבצע כל צבירת Cash Back  בתשלום שלא באמצעות כרטיס Cal365vip.
 • בכל מקרה של אי התאמה או סתירה כלשהי בין האמור בתקנון זה לבין פרסום באמצעי המדיה השונים, יגברו הוראות תקנון זה.
 • המשביר 365 שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות את שם המועדון, הלוגו שלו, וכו'.
 • תקנון זה כפוף לדין החל במדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין הנוגע לתקנון זה או הנובע ממנו תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב- יפו.
 • מטעמי נוחות בלבד, מנוסח תקנון זה בלשון זכר בלבד, אולם כל האמור בתקנון מיועד לנשים וגברים כאחד. מקום בו מנוסח התקנון בלשון יחיד, הכוונה היא גם ללשון רבים, ולהיפך.
 1. סיום פעילות קלאב 365
 • חברת המועדון תהיה רשאית להחליט בכל עת על הפסקת פעילות קלאב 365 ו/או Cal365vip בהודעה שתימסר מראש בהתאם להוראות הדין.
 • ניתנה הודעה על הפסקת פעילות קלאב 365 כאמור לעיל, לא יתקבלו חברים חדשים ל- קלאב 365 ויוחזרו לחברי קלאב 365 חלק יחסי מדמי החבר ששילמו, באופן יחסי לתקופת חברותם שלא נוצלה כאמור. ההחזר הכספי יבוצע תוך ששים (60) יום מיום סיום פעילות קלאב 365 בדרך ובנוהל שתקבע חברת המועדון.
 1. מוקד שירות לקוחות

 

 • בכל העניינים הנוגעים לכרטיס Cal365vip בשמשו ככרטיס אשראי יעמדו נציגי השירות של Cal בימים א', ג' בין השעות 8:00-16:00, בימים ב', ד, ה בין השעות 8:00-18:00, במספר 03-5726444, בכתובת: חברת Cal, תפוצות ישראל 13, גבעתיים 53583.
 • בכל העניינים הנוגעים לחברות במועדון הלקוחות בלבד יש לפנות אל הנהלת מועדון הלקוחות שבמשרדי המשביר 365 כאמור בסעיף 10 לתקנון קלאב 365.
 1. היבטי הגנה על פרטיות ואבטחת מידע בהצטרפות למועדון קלאב 365

 

חברת המועדון מוקירה ומקנה חשיבות רבה לשמירה על הפרטיות של לקוחותיה החברים במועדון Cal365vip, וכל ההיבטים הללו מוסדרים באופן מסודר וממוקד בנספח ב' המצורף להלן, תחת הכותרת " הסדרת אבטחת המידע וההגנה על הפרטיות בעת הצטרפות למועדוני לקוחות קלאב 365 ו-Cal365vip", המהווה חלק אינטרגלי ובלתי-נפרד מתנאי ההצטרפות למועדון Cal365vip.

אנא קרא את נספח ב' בעיון, כי ההצטרפות למועדון קלאב 365 ו- Cal365vip נעשית בהתאם ובכפוף להוראות נספח ב'.


נספח ב' -  הסדרת אבטחת המידע וההגנה על הפרטיות בעת הצטרפות
למועדוני לקוחות קלאב 365 ו-
Cal365vip

1.       כללי

1.1.        נספח זה בא לשקף לך, כלקוח המצטרף למועדון הלקוחות קלאב 365 ו/או למועדון הלקוחות Cal36vip לגבי האופן שבו אנו במשביר 365 בע"מ ו/או מועדון 365 פיננסיים בע"מ מאבטחים את המידע אותו אתה מעביר לנו, וכיצד אנו פועלים בהתאם לכל דין כדי לשמור על פרטיותך.

1.2.        הינך מתבקש לקרוא בעיון את תוכנו של נספח זה, אשר מהווה חלק אינטגרלי ובלתי-נפרד מתנאי ההצטרפות למועדון קלאב 365 ו/או למועדון Cal365vip, ואשר ההסכמה להצטרפותך לאילו ממועדונים אלה, מהווה הסכמה להוראות נספח זה. ככל שאינך מסכים להוראותיו, כולן או מקצתן, אנא אל תגיש את הצטרפותך או לחלופין הודע לנו כי ברצונך להסיר את רישומך כחבר מועדון במועדון הלקוחות.

1.3.        הנוסח העדכני ביותר של נספח זה הוא המסדיר את האופן בו חברת המועדון מבצעת הסדרה באבטחת המידע וההגנה על הפרטיות של מועדון הלקוחות. כיוון שהסדרה מעין זו עשויה להשתנות מעת לעת, חברת המועדון  ממליצה כי תחזור ותקרא מעת לעת את נספח זה, אשר זמין לצפייה אונליין באתר האינטרנט של החברה בכתובת  www.365mashbir.co.il.

1.4.        על אף האמור לעיל, ככל שחברת המועדון תשנה את ההסדרה באופן אשר לפי כל דין מחייב את קבלת הסכמתך המחודשת, בין אם לשם איסוף מידע אישי חדש אשר לא נאסף קודם ו/או ביצוע פעולה במידע האישי שלך המחייבת אישור כגון העברתו לצדדים שלישיים נוספים, נציב הודעה מתאימה באתר האינטרנט שלנו ו/או ניצור עמך קשר באמצעות פרטי הקשר שהעברת לנו במעמד רישומך למועדון הלקוחות.

2.       הגדרות

2.1.        "Cal" - כרטיסי אשראי לישראל בע"מ;

2.2.        "הסכם שיתוף הפעולה" - ההסכם בין Cal לחברת המועדון;

2.3.        "חברת המועדון" - המשביר 365 ו/או מועדון פיננסיים;

2.4.        "המשביר 365" – המשביר 365 בע"מ;

2.5.        "מועדון פיננסיים" - מועדון 365 פיננסיים בע"מ;

2.6.        "מועדון הלקוחות" – מועדון קלאב 365 ו/או מועדון Cal365vip

2.7.        "חבר מועדון הלקוחות" – לקוח החבר במועדון קלאב 365 ו/או מועדון Cal365vip

2.8.        "רשת המשביר"- המשביר לצרכן בתי כלבו בע"מ, שהינה בעלת חנויות רשת המשביר ברחבי ישראל, למעט חנויות עודפים כפי שיקבע מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המשביר לצרכן בתי כלבו בע"מ;

2.9.        "החנויות המשתתפות"- כפי שהוגדרו בתקנון קלאב 365 לעיל.

2.10.     "בתי העסק החיצוניים"- כפי שהוגדרו בתקנון קלאב 365 לעיל.

2.11.     "כרטיס Cal365vip" - כרטיס אשראי המונפק על ידי Cal הכולל גם כרטיס חברות בקלאב 365;

2.12.     "מועדון Cal365vip" - מועדון לקוחות שהינו שיתוף פעולה בין חברת המועדון ל- Cal, בו יהיו חברים חברי Club365 אשר יחזיקו בכרטיס Cal365vip תקף;

3.       היעדר חובה למסור מידע והצהרת לקוח

3.1.        על-פי חוק, אינך מחויב למסור כל מידע, ובמסירתו, ככל שתתבקש, הנך מאשר כי העברת המידע למשביר 365 או CAL ו/או למי מטעמן ו/או באמצעותן היא על אחריותך בלבד, מרצונך ובחירתך החופשית ובהסכמתך, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי חברת המועדון בגין מסירת המידע כאמור.

3.2.        הנך מצהיר בזאת כי המידע שתמסור לחברת המועדון ו/או תעדכן מעת לעת במרשמינו, הנו נכון אמין ומדויק וכי הנך מוסר את המידע מרצונך החופשי, בשמך ועבור עצמך בלבד, או שהורשת כדין למסור מידע זה עבור אחר.

3.3.        מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 3.2 לעיל, מודגש כי אם לא תמסור לחברת המועדון את הפרטים המלאים בהתאם לטפסי ההצטרפות ו/או תמלא בטפסי ההצטרפות פרטים שגויים או שקריים חברת המועדון לא תוכל לצרף אותך למועדון הלקוחות אשר ביקשת להצטרף אליו, ובנוסף אתה תהא אחראי בלעדי למסירת מידע זה ולהשלכות השימוש שיעשה בו, לרבות כלל הנזקים שיגרמו עקב מסירת מידע לא נכון או שקרי לך או לכל גורם אחר מלבדך, בין אם בשל הפרה של תקנון הצטרפות זה ו/או בשל כל עבירה או עוולה אחרת על פי כל דין.

4.       בהצטרפותו של לקוח למועדון הלקוחות, הלקוח מסכים מרצונו,  וזאת מבלי שמוטלת עליו כל חובה, כי חברת המועדון תאסוף ו/או כי יועבר לחברת המועדון מידע אודותיו, בכל אחת מהנסיבות הבאות, לפי העניין:

4.1.        חברת המועדון תעשה שימוש בשמו ובפרטיו כפי שהם מופיעים בטפסי ההצטרפות כדי לוודא את זכאותו להירשם כחבר במועדון הלקוחות וככל שלא תהיה מניעה יישמרו על-ידה לשם רישומו כחבר במועדון הלקוחות;

4.2.        כי שמו ומספר תעודת הזהות שלו, כפי שנמסרו על ידו בטפסי ההצטרפות יועברו לחברת Cal לשם מתן אישור ל-Cal לקדם את רישומו כחבר מועדון Cal365vip.

4.3.        כי שמו, מספר תעודת הזהות וארבע הספרות האחרונות של הכרטיס Cal365vip אשר יועברו לחברת המועדון מחברת Cal יישמרו על-ידי חברת המועדון לשם ניהול חברותו במועדון הלקוחות במהלך תקופת חברותו לשם המטרות המפורטות לעיל ולהלן בסעיף 4 זה, ולשם ביטול חברותו במועדון Cal365vip ככל שהלקוח ו/או Cal ביטלו את כרטיס Cal365vip שלו.

4.4.        ככל שחברותו במועדון קלאב 365 תבוטל על-ידי או על-ידי חברת המועדון לשם העברת המשך הטיפול בהסדרת ניהול כרטיס האשראי שלו על-ידי Cal.

4.5.        כי שמו ומספר תעודת הזהות שלו יועברו לחברת Cal ככל שחברותו במועדון קלאב 365 תבוטל על-ידי או על-ידי חברת המועדון לשם העברת המשך הטיפול בהסדרת ניהול כרטיס האשראי שלו על-ידי Cal.

4.6.        כי שמו, תוקף החברות שלו במועדון הלקוחות, מספר נקודות ה-Cash Back ו/או כל הטבה אחרת תחת התקנונים של מועדון הלקוחות יועברו לחנויות המשתתפות ו/או לבתי העסק החיצוניים כחלק ממועדון הלקוחות לשם מימוש ההטבות להם זכאי הלקוח תחת איזה מהחברויות שלו במועדון הלקוחות, בכל חנות כאמור;

4.7.        כי כל מידע שיצטבר בחנויות המשתתפות ו/או בתי העסק החיצוניים בקשר עם רכישותיו במסגרת חברותו במועדון הלקוחות, לרבות מידע שייאסף במהלך שימוש בכרטיס האשראי Cal365vip על-ידי חברת Cal, וכן כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע כאמור, יועברו לחברת המועדון.

4.8.        שהמידע שתמסור בעת הצטרפותך ואשר ייצבר עליך במהלך השימוש בכרטיס האשראי Cal365vip בחנויות המשתתפות או בבתי עסק משתתפים ו/או בעת ניצול ומימוש הטבות תחת מועדון קלאב 365 ישמש את מועדון Cal365vip, את מועדון קלאב 365 ו/או את חברת המועדון, לפי העניין,

5.       מובהר ומוסכם על ידך כי חברת המועדון תעשה שימוש במידע שנאסף על-ידה ו/או אשר הועבר אליה לפי סעיף 4 לעיל (לרבות תוצריו, למטרות הבאות:

5.1.        לשם ניתוח, ניהול ושינוי תנאיהן או ביטולן של שיתופי הפעולה של חברת המועדון עם החנויות המשתתפות, בתי העסק החיצוניים ו/או עם גופים אחרים ו/או טיוב או שינוי שיתופי פעולה קיימים כאמור.

5.2.        ככל שתסכים לכך, למטרות דיוור ישיר ו/או תשדורת דברי פרסומת שיווקיות, מסחריות, וסטטיסטיות, אשר ביכולתך בכל עת להיגרע מרשימת התפוצה לאחר הסכמתך על-ידי הקלקה על הקישור המופיע בהם ו/או בפנייה בכתב לכתובת כאמור בסעיף 10 לתקנון קלאב 365.  

5.3.        לשם ניהול מועדוני הלקוחות בפועל, לרבות ניהול תיקי לקוחות, מעקב וניהול ההטבות אשר להם הם זכאים ו/או מימשו והעברת מידע הנדרש לשם קיום שיתוף הפעולה עם החנויות המשתתפות, בתי העסק החיצוניים וחברת Cal, לפי העניין וכאמור בנספח זה לעיל ולהלן.

5.4.        לשם עריכת ניתוחים סטטיסטיים ובדיקת הביצועים של מועדון הלקוחות, לרבות לשם ייעול ושיפור מועדון הלקוחות ו/או שיפור השירות ו/או הקשר בין חברת המועדון וחברי מועדון הלקוחות.

5.5.        טיפול בתלונות, בתקלות ו/או ופניות כלליות אחרות של חברי מועדון הלקוחות בקשר עם חברותם במועדון הלקוחות .

5.6.        במהלך התגוננות מפני תביעות, ניהול הליכי גבייה והוצאה לפועל וניהול הליכי חקירה, אכיפה או ביקורת מול רשויות אכיפה או כל רגולטור המוסמך לפקח על פעילות חברת המועדון.

5.7.        לשם אבטחת המידע השמור במאגרי המידע של חברת המועדון, המערכות של חברת המועדון ו/או לשם מניעת הונאות.

5.8.        לשם שיתוף פעולה על-ידי חברת המועדון וניהול הליכי ביקורת פנימיים ו/או בתיאום, במסגרת חקירה או אכיפה של כל רגולטור, גוף אכיפה ו/או בית משפט מוסמך בהתאם לצו שיפוטי ו/או כל הוראה שעל חברת המועדון לציית לה, לפי כל דין.

 

6.       ככל שחבר מועדון Cal365vip יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים עבור אילו מהשימושים כאמור בסעיפים 5 לעיל (מלבד שימוש 5.2 הנוגע לדיוור ישיר ודברי פרסומת הכפוף להסכמתו אשר ניתנת לביטול בכל עת), יהא על הלקוח להודיע לחברת המועדון בכתב, ולאחר מכן:

6.1.    במקרה זה יימחק שמו של חבר מועדון הלקוחות  וכל נתון אחר לגבי חבר המועדון, לרבות היסטוריית המידע שלו, ממאגר המידע הרלוונטי עבור בקשתו של חברת המועדון בלבד, והוא יחשב כמי שפרש ממועדון הלקוחות, בהתאם להוראות הרלוונטיות בתקנון של כל אחד ממועדוני הלקוחות אצל חברת המועדון בלבד.  

6.2.        בכל הנוגע למועדון Cal365vip האחריות לפנות למחיקת רישומו של החבר במועדון Cal365vip  בחברת Cal ו/או ביטול כרטיס האשראי תתבצע ע"י חבר המועדון ישירות מול Cal ולא תהיה לחברת המועדון כל אחריות או חבות בגין כל הפסד, נזק, קלקול או נזק שייגרם בהקשר לעניין זה. 

7.       חבר במועדון הלקוחות אשר יאשר קבלת דיוור ישיר מחברת המועדון מסכים בכך כי:

7.1.        פרטיו יצורפו לרשימת התפוצה של מועדון הלקוחות אשר הוא הצטרך אליו לשם:

7.1.1.       משלוח הודעות לחבר במועדון הלקוחות באמצעים שונים לרבות אך לא רק, הודעות, דואר אלקטרוני, הודעות מולטימדיה (mms), מסרונים (sms), מערכת חיוג אוטומטית ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת בדבר קידום מכירות, פרסום, שיפור השירותים הניתנים על ידי חברת המועדון תחת מועדון הלקוחות ("הודעות תפוצה לחברים":

7.1.2.       לשם משלוח הודעת תפוצה לחברים אשר מתואמת אישית באופן שהיא פניה אישית לחבר מועדון הלקוחות, בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר המידע של חברת המועדון הרלוונטית למועדון הלקוחות אליו הוא שייך ואשר הוא הסכים להיכלל ברשימת התפוצה שלה.

7.1.3.       לשם משלוח הודעות למטרת קידום מכירות, פרסום, שיפור השירותים הניתנים על ידה בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 (להלן: "חוק הספאם").

7.1.4.       ככל שחבר במועדון הלקוחות מעוניין להיגרע מרשימת התפוצה, הוא יוכל להסיר עצמו בכל עת וזאת על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: https://bit.ly/3HBlgZp

7.2.        במקרה זה חברת המועדון תמשיך לשמור ולעשות שימוש במידע אודות הלקוח אשר נאסף בהתאם לסעיף 4 עבור המטרות המפורטות בסעיף 5 לעיל, על-פי תנאי מועדון הלקוחות ועל-פי כל דין, אך חברת המועדון לא תעשה בו עוד שימוש לשם פניות אל החבר במועדון הלקוחות. בהתאם לסעיף 5.2 וסעיף 7 זה בהתאמה   בנוסף, מובהר כי משיכת ההסכמה להימצא  ברשימת התפוצה של מועדון לקוחות, אינה מובילה למחיקתו ממאגר המידע של חברת המועדון ו/או ביטול חברותו במועדון הלקוחות, והנה מהווה הסרה של הסכמה נפרדת לתנאי מועדון הלקוחות. עוד יובהר מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כי אין ולא תהא לחבר מועדון הלקוחות כל זכות שימוש בנתונים שיהיו מעת לעת ברשות חברת המועדון ו- Cal למעט הנתונים המתייחסים אליו באופן אישי.

7.3.        בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, בהתחשב בכך שמטרתם של מועדוני לקוחות הינה לשווק ולהציע הטבות והצעות לחבריהם ממגוון תחומים, בכוונת חברת המועדון לקיים מפעם לפעם שיתופי פעולה עם גופים מסחריים בתחומים מגוונים ובמסגרת שיתופי הפעולה ו/או הסכמים אחרים תבצע עבור אותם גופים פעילויות שיווקיות ותמסור לאותם גופים מפעם לפעם פרטי התקשרות עם חברי מועדון הלקוחות, מתוך כוונה שאותם גופים יציעו לחברי מועדון Cal365vip הצעות להטבות שונות בתחומים שונים ומגוונים, בכפוף להוראות כל דין. לכן, ככל שבחר חבר במועדון הלקוחות להיגרע מרשימת התפוצה כאמור לעיל בסעיפים 7.2 ו-7.3 לעיל, לא תהיה לאותו חבר במועדון הלקוחות כל תביעה, דרישה או טענה נגד חברת המועדון או Cal ככל שלא נודע לו או הייתה לו האפשרות לנצל הטבה ו/או מבצע אשר לא קיבל דיוור או דבר פרסומת בגינן.

8.       מועדון הלקוחות מופעל ומנוהל באופן שמצריך מעת לעת להיעזר בשירותיהם של צדדים שלישיים לשם אספקת השירותים תחת מועדון הלקוחות. במקרים מסוימים, חברת המועדון עשויה היזקק כעת או להיזקק בעתיד להעביר את המידע של החבר במועדון הלקוחות אל מחוץ למדינת ישראל. לפיכך, הנך מסכים לעברת מידע אל מחוץ לישראל, אשר תתבצע אך ורק למדינות אשר מצויות באיחוד האירופי ו/או למדינה המצויה בארה"ב, ובכפוף לכך שההעברה כאמור תתבצע רק לאחר הכפפת אותו צד שלישי אליו מועבר המידע על התחייבויות משפטיות אשר יגנו על המידע של חבר המועדון בהתאם לנדרש לפי כל דין בהתאם לאופי המידע המועבר ולרגישותו.

9.       חברה המועדון תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטי מידע העשויים לזהות את החבר במועדון ללקוחות  לצדדים שלישיים,  וחברת המועדון אינה מעבירה מידע לצדדים שלישיים מלבד כאמור בסעיפים 4 ו-8, לפי העניין, למעט במקרים שיפורטו להלן:

9.1.        במקרה בו העברת פרטייך נדרשת לצורך השלמת בקשה ו/או פנייה מטעמך ו/או אספקת שירות ו/או העברת תשלום מטעמך;

9.2.        במקרה בו בוצעה מצדך הפרת תנאי תקנון מועדון לקוחות זה  ו/ או במקרים בהם ביצעת או ניסית לבצע באמצעות האתר ו/או האפליקציה של חברת המועדון פעולה אשר מנוגדת לתקנון השימוש של אותו אתר ו/או אפליקציה או בהתאם לכל דין;

9.3.        על-פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק או לצורך מניעת ביצוע עבירה;

9.4.        בכל מקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגופו של אדם, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;

9.5.        במקרה בו תתעורר מחלוקת ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או הליכים משפטיים בינך ו/או מי מטעמך לבין החברה ו/או מי מטעמה;

9.6.        במקרה בו תעביר ו/או תמחה החברה את זכויותיה ו/או פעילותה לצדדים שלישיים ובלבד שאלו האחרונים יקבלו על עצמם את הוראות התקנון דנן;

9.7.        לשם מימוש אילו ממטרות השימוש האחרות המוזכרות בסעיפים 4 ו-5 לעיל, ואשר יצריכו הסתייעות בצדדים שלישיים.

10.   אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות חברת המועדון להעביר לצדדים שלישים מידע אגרגטיבי או מידע שאינו אישי, או אשר אין בו כדי לזהות את החבר במועדון הלקוחות בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר או באופן סביר, או אשר אין בו כדי לפגוע בפרטיות החבר במועדון הלקוחות.

11.   זכות העיון

11.1.     בהתאם לסעיפים 13 ו-13א' לחוק הגנת הפרטיות, זכותו של כל החבר במועדון הלקוחות לעיין במידע האישי המוחזק עליו במאגר המידע הרשום שבו מנוהל מועדון הלקוחות על-ידי הגשת בקשה בכתב כנדרש לפי כל דין באמצעות דואר רשום לכתובת הקבועה בסעיף 10 לתקנון קלאב 365.

 

11.2.     בתוך 30 יום ממועד קבלת בקשתך כאמור, נשיבך בכתב אל כתובת הדואר האלקטרוני או למען שציינת בטופס עם תדפיס של המידע המצוי המבוקש, על אי-היכולת להעביר את המידע בשל אי הימצאותו או חיסיון לפי דין או עם הוראות בנוגע לגבי אופן מימוש סדרי העיון במידע, לפי העניין.

11.3.     ככל שלאחר העיון במידע, חבר המועדון ייווכח שהמידע אודותיו אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן הוא יהיה רשאי לפנות בכתב אל חברת המועדון, ולבקש כי אותו המידע יתוקן / יעודכן, בהתאם להנחיות שיקבל עת שתמומש זכות העיון שלו כאמור לעיל.

12.   אבטחת מידע

חברת המועדון מקדישה משאבים ונוקטת אמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למאגרי המידע, בסיסי הנתונים ומערכותיה באופן כללי, ולשם לסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות לקוחותיה. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד חברת המועדון ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור ו/או חשיפת הפרטים האישיים של המשתמש כתוצאה מפריצה של מערכת האבטחה ו/או חדירה בלתי מורשית למערכות האתר ו/או האפליקציה. חברת המועדון ממליצה למשתמש לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנה על פרטיו האישיים בעת פעילותו ברשת האינטרנט.

13.   כללי

 1. לשאלות נוספות בנוגע לנספח זה, או ככל שחבר במועדון הלקוחות סבור כי פרטיותו נפגעה על-ידי כל גורם, ניתן לפנות לחברת המועדון כאמור בסעיף 10 לתקנון קלאב 365.
 2. כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם המדיניות ו/או התנאים ו/או ההוראות המופיעות באתר ו/או באפליקציה, אם וככל שיתעוררו, יתבררו על פי דיני מדינת ישראל בלבד ואך ורק בבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה אשר להם מוקנית סמכות ייחודית ובלעדית.
 3. בכל מקרה לפיו תנאי ו/או הוראה כלשהי במסמך זה תהפוך לבלתי חוקית, בלתי תקפה או בלתי אכיפה, לא יהיה בכך כדי למנוע ו/או לגרוע מתקפות ו/או חוקיות ההוראות האחרות של מדיניות זו. מובהר, כי במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי אשר נמחק או הוסר.