תקנון גלגל המתנות

 
 
 
 
תקנון "גלגל המתנות"

 

הגדרות

 

"המשביר" או

"עורכת ההגרלה"

או "החברה"

המשביר לצרכן בתי כלבו בע"מ, ח.פ. 514357458, מרח' הצורן 1, נתניה 42506.

"התקנון"

תקנון זה.

"מבצע ההגרלות"

מבצע "גלגל המזל" נערך עבור לקוחות מועדון Club365/ Family365 החברה שעומדים בתנאי תקנון זה.

"סניפי המשביר המשתתפים במבצע"

 

כל סניפי המשביר המפורטים ברשימת הסניפים המופיעים באתר האינטרנט של המשבירשכתובתו https://365mashbir.co.il/ ו/או אתר האונליין THREESIXTYFIVE.

 

 

"ההגרלה"

רכישה בסכום של 365 שקלים ומעלה ממוצרי המשביר מזכה בסיבוב של גלגל המזל אשר יוצב בסניפים המשתתפים במבצע ויאפשר זכייה בפרסים שונים והטבות שונות, במסגרת המבצע, הנערך בהתאם ובכפוף להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: "ההיתר הכללי") ולהוראות התקנון.

"המפקח על ההגרלה"

רו"ח ענת יונה, סמנכ"ל הכספים בחברת המשביר לצרכן בתי כלבו בע"מ, מרחוב הצורן 1, אזור תעשיה, נתניה.

"משתתף בהגרלה"

חבר/ת Club365/ Family365, אשר עמד בתנאים המפורטים בתקנון ומבקש להשתתף בהגרלה ופועל לשם כך בדרכים המפורטות בתקנון.

"זוכה"

משתתף חוקי במבצע, כהגדרתו להלן, אשר יזכה בפרס או בהטבה כפי שיפורט להלן.

"הפרסים" או "ההטבות"

תיאור הפרסים וההטבות בטבלה שבתקנון זה.

"תקופת מבצע ההגרלות"

בין התאריכים 19.7.2021 ועד ליום.29.7.2021 המשביר תהא רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף להוראות הדין.

"שעות פעילות מבצע ההגרלות"

משעת פתיחת סניף  המשביר ועד לשעת סגירת הסניף.

 

 

 

 

פרשנות
1. המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 

2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות אך לא רק באמצעי התקשורת השונים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

3. כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות התקנון.

 

4. העתקים מתקנון זה יהיו שמורים במשרדי הנהלת החברה ברח' צורן 1, נתניהובסניפי המשביר ברחבי הארץ המשתתפים במבצע וכן באתר האינטרנט שכתובתו https://365mashbir.co.il/ ("אתר האינטרנט").
 

תנאי השתתפות במבצע ובהגרלה

 

5. המבצע מיועד לחברי Club365/ Family365בגירים (בגיל 18 ומעלה) בלבד, אשר ביצעו רכישה בסניפי המשביר כהגדרתם בתקנון זה בסכום של 365 ₪ או יותר והשתתפותם בהגרלה תתאפשר בכפוף לעמידה בתנאי תקנון זה,והכל באופן שיפורט להלן.

 

6. מובהר, כי אין הגבלה על מספר הפעמים שמשתתף בהגרלה יוכל לבצע רכישה מזכה ולהשתתף השתתפות נוספת בהגרלה, השתתפות בהגרלה אפשרית רק ביום הקנייה, והכל בכפוף לתנאי ההשתתפות כאמור בתקנון.

 

7. ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורכת ההגרלה - המשביר, המועדון, משרד הפרסום מקאן אריקסון, המפקח על ההגרלה, וכן מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם של כל אחד מהאלה או מי מהם.

 

8. ההשתתפות בהגרלה כפופה לעמידה בתנאים המפורטים בהיתר הכללי.

 

9. החברה שומרת על זכותה לבקש ממשתף ההגרלה להציג תעודת זהות להוכחת זכות להשתתפות.

 

ההשתתפות בהגרלה

 

10. על מנת להשתתף בהגרלה על כל Club365/ FAMILY365 לבצע את הפעולות הבאות:

 

 

10.1. לבצע רכישת מוצרים באחד מסניפי המשביר כהגדרתם בתקנון זה בסכום של 365 ₪ ויותר (לעיל ולהלן: "הרכישה המזכה"). ביצוע רכישה מזכה תקנה למשתתף בהגרלה לסובב סיבוב אחד בגלגל המזל שיוצבבסניפי המשביר כהגדרתם בתקנון זה. יצוין כי כל קבלה המציגה סכום רכישה מזכה של365 ₪ ויותר מקנה למשתתף ההגרלה סיבוב אחד בלבד של מכונת המזל.  

 

10.2. לאחר סיבוב בגלגל המזל, אם יזכה משתתף ההגרלה בפרס או הטבה כלשהי, יקבל שובר למימוש ההטבה או את הפרס בו זכה באופן מיידי.

 

10.3. חבר/ת Club365/ Family365 יהיה רשאי להשתתף פעם אחת במבצע ההגרלות בכפוף לביצוע רכישה מזכה נוספת כהגדרתה לעיל.

 

10.4. לצורך מבצע ההגרלות המשביר תציב בסניפיה אשר משתתפים במבצע,גלגל מזל הכוללים פרסים ו/או הטבות שונות בהם יוכלו לזכות משתתפי ההגרלה.

 

הפרסים  

 

11. להלן פירוט הפרסים ו/או ההטבות אשר יחולקו במסגרת מבצע ההגרלות:

 

תיאור הפרס או ההטבה

כמות

עלות

סה"כ

גיפטקארד ע"ס 365 ₪

             144

       365.00

             52,560

גיפטקארד ע"ס 50 ₪

             360

         50.00

             18,000

גיפטקארד ע"ס 30 ₪

             365

         30.00

             10,950

גיפטקארד ע"ס 20 ₪

             730

         20.00

             14,600

גיפטקארד ע"ס 25 ₪

          1,000

         25.00

             25,000

גיפטקארד ע"ס 15 ₪

          2,000

         15.00

             30,000

שקית רשת

          6,000

           6.00

             36,000

שעונים

               36

       700.00

             25,200

מעטפות מכתבים

        10,000

           1.50

             15,000

מיקסר שולחני SAMURAI SUM-600

                 2

       499.00

                  998

מסך FHD 40" C-40FD

                 2

       600.00

               1,200

טורבו אייר גריל - SUM-BBQ900

                 2

       699.00

               1,398

בלנדר שייק דיגיטלי 1000W SUB-1200

                 2

       250.00

                  500

בלנדר שייק דגם CRB-55

                 2

       299.00

                  598

טבעות יהלום 5 נקודות

                 2

    1,500.00

               3,000

צמידי פנינה

               10

         50.00

                  500

עגילי זהב צמודים

                 5

       400.00

               2,000

סה"כ

        20,662

 

           237,504

 

 

 

12. המשביר אינה אחראית לטיב ו/או לאיכות הפרסים ו/או השירות הקשורים לפרסים והאחריות הבלעדית בכל הקשור לאמור הינה של היצרן ו/או היבואןו/או המשווק ו/או נותן השירות ו/או הספק של כל פרס, לפי העניין, בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצל הנ"ל. למען הסר ספק, מובהר כי המשביר לא תישא בשום אחריות לטיב הפרס, לאספקתו ולאיכותו ולכל אחד מהזוכים בהגרלה ו/או מי מטעמם לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כפי עורכת ההגרלה לרבות בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה שיגרמו בקשר עם הפרס.

 

13. המשביר רשאית לשנות את הפרסים ו/או ההטבות או כל אחד מהם בכל עת טרם מימושם (או מימוש כל אחד מהם) בפועל, ובלבד ששווי הפרס החלופי (לפי קביעת המשביר), לא יפחת בצורה מהותית משווי הפרס שצוין בתקנון זה.

 

14. הזוכה בהגרלה לא יהא רשאי להעביר, להסב ו/או להמחות את הפרס ו/או ההטבה לאחֵר והוא לא יהא רשאי להמירה בכסף, בשווה כסף ו/או לקבל זיכוי בגינה.

 

ההגרלה

 

15. לאורך תקופת מבצע ההגרלות יערכו מספר הגרלות כל יום. ההגרלות תיערכנה בפיקוחו של המפקח (או בפיקוחו של מי שימונה מטעמו לצורך פיקוח על ביצוען). המשביר תהא רשאית לשנות את מועד ההגרלות ומספרן לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

16. שיטת ההגרלה תהיה כדלקמן: כל משתתף בהגרלה אשר יבצע רכישה מזכה ויציג חשבונית מזכה יהא זכאי לסובב סיבוב בגלגל המזל, שיוצב בסניפי המשביר המשתתפים במבצע, סיבוב אחד בלבד בסיומו יזכה באחד מהפרסים או ההטבות המפורטים ברשימת הפרסים לעיל. קבלת הפרס הנה בכפוף להצגת חשבונית מזכה.

 

17. לאחר סיבוב בגלגל המזל יחולק הפרס או ההטבה למשתתף ההגרלה בהתאם לזכייתו, וזאת בכפוף לרשימת הפרסים המצורפת לתקנון זה ולפירוט הכתוב בה.

 

18. תוצאות ההגרלה כפי שתיקבענה תהיינה סופיות ולא תהיינה ניתנות לערעור בכל דרך שהיא.

 

19. המפקח או מי מטעמו יהא אחראי לטיפול בפניות משתתפים, להכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין המשביר לבין משתתף לרבות זוכה או לטוען לזכייה.

 

20. החלטת המפקח או מי מטעמו בכל הקשור למבצע זה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.

 

 

המפקח על ההגרלה

 

21. המפקח על ההגרלה ידאג לקיום כללי המבצע וההגרלה בהתאם להוראות התקנון והדין החל.

 

22. המפקח על ההגרלה יודיע לרכז ההגרלות לפרסומת מסחרית שבמשרד האוצר על הסכמתו לכהן כמפקח קודם לתחילת המבצע.

 

23. המפקח על ההגרלה ימסור לרכז ההגרלות לפרסומת מסחרית שבמשרד האוצר דו"ח חתום על ידו תוך שישים (60) ימים מתום תקופת המבצע, והכול בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית.

 

24. ניתן יהיה לעיין בדו"ח המפקח על ביצוע ההגרלה בשעות העבודה הרגילות ולאחר תיאום מראש. הדו"ח יימצא במשרדי הנהלת רשת "המשביר" ברחוב צורן 1, נתניה.

 

25. המפקח על ההגרלה או מי מטעמו יכריע בכל מחלוקת שבין משתתף ו/או מועמד לזכייה לבין עורכת ההגרלה ו/או בין המועמדים לזכייה לבין עצמם ו/או בקשר לכל טענה של זכייה או של טוען לזכייה. כן יהיה המפקח מוסמך לפסוק בכל הקשור לכשירותם של המשתתפים במבצע, לפסילת המשתתפים וכן במקרה של אי הבנה ו/או פרשנות הוראות התקנון.

 

26. הכרעתו של המפקח על ההגרלה בכל עניין שבתחום אחריותו היא סופית ואינה ניתנת לערעור.

 

27. המפקח על ההגרלה אינו אחראי על טיב הפרס ו/או המוצרים המשתתפים במבצע ו/או ההטבות המוענקות לחברי המועדון במבצע זה ו/או הקונספט של המבצע.

 

שונות

 

28. תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות במבצע, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

 

29. עצם השתתפות משתתף במבצע זה תיחשב כהסכמה מצדו לכל תנאי תקנון זה.

 

30. המשביר, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, תהיה רשאית לשנות ו/או לעדכן את משך המבצע ו/או כללי המבצע ו/או הוראות תקנון זה ו/או את הפרסים המוצעים בכל דבר ועניין מכל סיבה שהיא. כן תהיה רשאית המשביר לבטל את המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. כל שינוי ו/או ביטול של התקנון יפורסם על פי שיקול דעתה של המשביר. לחברי Club365/ Family365 לא תהיה כל טענה בדבר סיום המבצע ו/או שינוי תנאי המבצע כאמור בסעיף זה.

 

31. המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו שמבצע זה, הנו מבצע מורכב מבחינה לוגיסטית, וייתכן כי על אף מאמצי החברה, עלולים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים, בכל שלב משלבי המבצע אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלהשתתף במבצע ו/או לזכות בפרס ו/או לקבל את הפרס, והמשתתף מסכים לפטור את החברה ו/או המפקח ו/או עורך ההגרלה ו/או כל מי מטעמם מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד בגינם.

 

32. ההשתתפות במבצע הינה באחריות הבלעדית של המשתתף ואין בהשתתפותו כדי ליצור חבות כלשהי של עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה ו/או מי במקומה ו/או המפקח כלפי המשתתף, ועורכת ההגרלה לא תישא באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, שייגרמו למי מן המשתתפים הקשורים במישרין או בעקיפין למבצע ו/או להגרלה, ניהולם, תוצאותיהם על כל הכרוך והנובע מכך.

 

33. בכל מקרה לא תהיה למשתתף ו/או לזוכה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד המשביר ו/או המפקח ו/או עורכת ההגרלה או מי מטעמם, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין ו/או בעקיפין, במבצע ובהגרלות במסגרתו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן ההגרלה, לקבלת ומימוש הפרס ולנותני השירותים הקשורים בכך.

 

34. הזוכה מודע לכך, כי מימוש הפרס עלול להיות תלוי בתנאים מיוחדים ובנסיבות משתנות, והזוכה בפרס וכל מי מטעמו מוותרים מראש על כל טענה בכל הקשור בכך.

 

35. בכל מקרה בו יפעל משתתף ההגרלה לביצוע החזרה ו/או ביטול עסקה של המוצרים שנרכשו על ידו בהתאם למדיניות החזרת המוצרים של החברהו/או לפי דין, יחויב משתתף ההגרלה להחזיר גם את הפרס או ההטבה בהם זכה במסגרת ההגרלה.

 

36. תקנון המבצע כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה /או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.

 

37. בכל מחלוקת שעניינה תנאי המבצע, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב - יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

 

38. בכל מקרה בו יפר משתתף ההגרלה את הוראות תקנון המבצע ו/או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה בהטבות הניתנות, תהא המשביר רשאית למנוע את השתתפותו של משתתף ההגרלה במבצע ולא תהיה למשתתף ההגרלה כל טענה ו/או תביעה כנגד המשביר ו/או מי מטעמה בגין הפסקת ההשתתפות במבצע בנסיבות דנן.

 

39. כרטיסי גיפט קארד והפרסים אינם ניתנים להמרה לכסף ו/או לשווה כסף ו/או לפרסים אחרים ו/או למוצרים אחרים.

 

40. כל מס ו/או היטל ו/או אגרה ו/או דרישה לתשלום מס ו/או היטל ו/או אגרה ו/או דרישה לניכוי ו/או חובת דיווח למי מרשויות המס, ככל שקיימים כאלה ואם יהיו קיימים כאלה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חובת תשלום מס הכנסה בגין הפרסים (באם וכלל שקיימת חובה כאמור), הינם באחריותו הבלעדית של כל זוכה במבצע ועל חשבונו הבלעדי והזוכה יהיה חייב בתשלומו, במועד הקבוע לכך על פי כל דין, כתנאי לקבלת כל פרס. למען הסר כל ספק, המשביר לא תהיה חייבת בתשלום כל מס מכל מין וסוג שהוא בקשר עם הפרסים ו/או מימושם ו/או בכל הקשור ו/או הנוגע למבצע.

 

41. המשביר תהא רשאית להעביר לרשויות המס ו/או לכל רשות אחרת, אם תידרש לכך, כל נתון המצוי בידה בקשר ו/או בנוגע עם המבצע לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל נתון המצוי בידה בקשר עם שמות המשתתפים בהגרלה והזוכים באילו מהפרסים.

 

 

 

- 3 -