תקנון גיפטקארד שחור

 

תנאי שימוש בכרטיס MASHBIR CARD

הגדרות 

"המשביר "המשביר לצרכן בתי כלבו בע"מ, ח.פ. 514357458, מרח' הצורן 1, נתניה 42506 

"תנאי השימוש "התנאים האמורים להלן. 

"כרטיס MASHBIR CARDכרטיס מגנטי או קוד דיגיטלי , המונפק על ידי המשביר, וניתן לממשו בכל אחד מסניפי המשביר ברחבי הארץ, בהתאם לתנאי המימוש להלן, למעט סניפי עודפים. הכרטיס ו/או הקוד הינו תו קניה.

"מועדון"   מועדון הלקוחות "Club 365"

כרטיס MASHBIR CARD

 1. כרטיס MASHBIR CARD ניתן לטעינה במשרדי המשביר בלבד, לא ניתן לטעון את הכרטיס בסכום הנמוך מסך של 50 ₪ ובסכום שלא העולה על סך של 1,000 ₪ לכל כרטיס  . MASHBIR CARD
 1. המשביר תעניק הנחה לרוכש כרטיס MASHBIR CARD, בשיעור מסוים מהסכום הנטען, לפי שיקול דעתה, ברכישת כרטיס . MASHBIR CARD
 1. כרטיס MASHBIR CARD יזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכום הטעון בו כדין ובהתאם לתנאי המימוש, ניתן להשתמש בגובה הסכום במלואו או בחלקו כאמור בסעיף 11 להלן.
 1. כרטיס MASHBIR CARD ניתן לטעינה חד פעמית. למען הסר ספק יובהר, כי לא ניתן לטעון כרטיס MASHBIR CARD בשנית, בין אם מומש במלואו ובין אם מומש בחלקו.
 1. כרטיס MASHBIR CARD שנטען כדין – הינו שווה כסף בכפוף לתנאי המימוש להלן.
 1. כרטיס MASHBIR CARD אינו ניתן להמרה למזומן ו/או לכל אמצעי תשלום אחר שווה כסף.
 1. הכרטיס MASHBIR CARD עצמו הינו מוצר שרכישתו ניתנת לביטול במסגרת תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 (להלן: "תקנות ביטול עסקה") בכפוף לקיום הוראות התקנות הרלוונטיות בין אם על ידי רוכשו ובין אם על ידי מקבלו כמתנה, והכל בהתאם להוראות החוק.
 1. זכות הביטול על פי תקנות ביטול עסקה לא תחול על מוצר ששולם בגינו באמצעות כרטיס MASHBIR CARD, כאמור בתקנות.
 1. הוחזר מוצר שנרכש באמצעות כרטיס MASHBIR CARD לא יהא המחזיק זכאי לטעינת הכרטיס בסכום ההחזר. ההחזר יבוצע בהתאם למדיניות המשביר בנושא החזרי מוצרים.
 1. במקרה של גניבה ו/או אובדן ו/או השחתה של כרטיס MASHBIR CARD, לא תתבצע כל החלפה של כרטיס MASHBIR CARD ולא יתאפשר מתן זיכוי ו/או פיצוי כלשהו בגין מקרה כאמור. דין אובדן או גניבת כרטיס MASHBIR CARD כדין אבדן מזומנים. יובהר, כי כרטיס MASHBIR CARD פגום/מזויף לא יכובד, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המשביר בעניין זה

אופן מימוש כרטיס MASHBIR CARD:

 1. הכרטיס MASHBIR CARD ניתן למימוש בכל אחד מסניפי המשביר ובהם בלבד, למעט סניפי עודפים כפי שיהיה מעת לעת.
 1. הכרטיס MASHBIR CARD ניתן למימוש בהתאם לתוקף המוטבע על גבו ו/או בהודעה הדיגיטלית ובכל מקרה לא פחות מהקבוע בחוק. בכל מקרה של תוקף קצר מהקבוע בחוק (ככל שאירע מקרה חריג כזה), יפנה הלקוח למשביר עם פרטי הכרטיס ומועד הנפקתו והמשביר תאריך את תוקפו בהתאם. לאחר מועד תום תוקפו כדין – כרטיס MASHBIR CARD לא יכובד ו/או יוארך ו/או יוחלף, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המשביר בעניין זה.
 1. לא יינתן עודף בגין שימוש חלקי בכרטיס MASHBIR CARD אלא על פי חוק בלבד. בכל רכישה תתבצע הפחתה של סכום הרכישה מהסכום הטעון בכרטיס MASHBIR CARD.
 1. לא ניתן לרכוש באמצעות כרטיס MASHBIR CARD מוצרי חשמל, אלקטרוניקה וזכיינים (תכשיטים, אופטיקה, חשמל ואלקטרוניקה) וכן מוצרי זהב (מוצרים משתנים מעת לעת בהנחה מיוחדת המסומנים ככאלה בסניפים). מובהר כי שימוש בכרטיס MASHBIR CARD ברכישת מוצרי זכיינים הפעילים בסניפי המשביר (תכשיטים, אופטיקה, חשמל ואלקטורניקה) כפוף למדיניות הזכיין כפי שמוצגת ו/או נמסרת בדלפק אותו זכיין.
 1. ניתן ליהנות מההנחות החלות בסניפי המשביר בעת רכישה באמצעות כרטיס MASHBIR CARD, למעט הנחות מועדון. לא יינתנו הנחות מועדון ללקוחות המבצעים רכישה באמצעות כרטיס MASHBIR CARD.

כללי

 1. כרטיס זה אינו מהווה "כרטיס חיוב" כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986.
 1. לרכישת כרטיס MASHBIR CARD יש לפנות לכל אחד מסניפי המשביר ו/או להנהלת החברה.
 1. כרטיס MASHBIR CARD ניתן לרכישה באמצעות מזומן, אשראי ושיקים בלבד (בכפוף לאישור נקודתי). למען הסר ספק יובהר, כי לא ניתן לרכוש כרטיס MASHBIR CARD באמצעות תווי קניה.
 1. לבירור היתרה בכרטיס MASHBIR CARD, ניתן לפנות למוקד בטלפון 1-800-34-6666, או באתר THREESIXTYFIVE . https://365mashbir.co.il/collections/gift-card
 1. מקום השיפוט הבלעדי בכל הנוגע לכרטיסי MASHBIR CARD הינו בתי המשפט בעיר תל אביב יפו.