תקנון גיפטקארד לבן

תנאי שימוש בכרטיס מתנה MASHBIR GIFTCARD

הגדרות

"המשביר" המשביר לצרכן בתי כלבו בע"מ, ח.פ. 514357458, מרח' הצורן 1, נתניה 42506. 

"תנאי השימוש" התנאים האמורים להלן. 

"MASHBIR GIFTCARD"  כרטיס מגנטי או קוד דיגיטלי, המונפק על ידי המשביר, וניתן לממשו בכל אחד
מסניפי המשביר ברחבי הארץ, בהתאם לתנאי המימוש להלן. הכרטיס הינו כרטיס מתנה ואינו תו קניה.

"מועדון"מועדון הלקוחות "Club 365".

כרטיס המתנה

 1. MASHBIR GIFTCARD הינו כרטיס מגנטי או קוד דיגיטלי  הניתן לטעינה בסניפי המשביר בלבד. לא ניתן לטעון את ה - MASHBIR GIFTCARD בסכום הנמוך מסך של 50 ₪ ובסכום שלא העולה על סך של 1,000 ש"ח לכל כרטיס או קוד.
 1. את ה - MASHBIR GIFTCARD ניתן לרכוש במחיר מלא בלבד, ללא הנחות.
 1. MASHBIR GIFTCARD יזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכום הטעון בו כדין, ניתן להשתמש בגובה הסכום במלואו או בחלקו כאמור בסעיף 11 להלן.
 1. MASHBIR GIFTCARD ניתן לטעינה חד פעמית. למען הסר ספק יובהר, כי לא ניתן לטעון MASHBIR GIFTCARD  בשנית, בין אם מומש במלואו ובין אם מומש בחלקו.
 1. MASHBIR GIFTCARD שנטען כדין – הינו שווה כסף. לא חלות כל מגבלות שימוש בכרטיס על כל מוצרי המשביר.
 1. MASHBIR GIFTCARD אינו ניתן להמרה למזומן ו/או לכל אמצעי תשלום אחר שווה כסף.
 1. ה- MASHBIR GIFTCARD עצמו הינו מוצר שרכישתו ניתנת לביטול במסגרת תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 (להלן: "תקנות ביטול עסקה") בכפוף לקיום הוראות התקנות הרלוונטיות בין אם על ידי רוכשו ובין אם על ידי מקבלו כמתנה, והכל בהתאם להוראות החוק.
 1. זכות הביטול על פי תקנות ביטול עסקה לא תחול על מוצר ששולם בגינו באמצעות כרטיס MASHBIR GIFTCARD, כאמור בתקנות.
 1. הוחזר מוצר שנרכש באמצעות MASHBIR GIFTCARD, לא יהא המחזיק זכאי לטעינת הכרטיס או הקוד בסכום ההחזר. ההחזר יבוצע בהתאם למדיניות המשביר בנושא החזרי מוצרים.
 1. במקרה של גניבה ו/או אובדן ו/או השחתה של MASHBIR GIFTCARD, לא תתבצע כל החלפה של הכרטיס ו/או הקוד ולא יתאפשר מתן זיכוי ו/או פיצוי כלשהו בגין מקרה כאמור. דין אובדן או גניבת כרטיס ו/או קוד כדין אבדן מזומנים. יובהר, כי כרטיס  ו/או קוד פגום/מזויף לא יכובד, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המשביר בעניין זה.

אופן מימוש ה - MASHBIR GIFTCARD:

 1. MASHBIR GIFTCARD ניתן למימוש בכל אחד מסניפי המשביר ובהם בלבד.
 1. MASHBIR GIFTCARD ניתן למימוש בהתאם לתוקף המוטבע על גבו של הכרטיס או המצוין בהודעה הדיגיטלית ובכל מקרה לא פחות מהקבוע בחוק.  בכל מקרה של תוקף קצר מהקבוע בחוק (ככל שאירע מקרה חריג כזה), יפנה הלקוח למשביר עם פרטי הכרטיס  ו/או הקוד ומועד הנפקתו והמשביר תאריך את תוקפו בהתאם. לאחר מועד זה – הכרטיס ו/או הקוד לא יכובד ו/או יוארך ו/או יוחלף, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המשביר בעניין זה.
 1. לא יינתן עודף בגין שימוש חלקי ב - MASHBIR GIFTCARD אלא על פי חוק בלבד. בכל רכישה תתבצע הפחתה של סכום הרכישה מהסכום הטעון בכרטיס ו/או בקוד.
 1. ניתן ליהנות מכל ההנחות החלות בסניפי המשביר בעת רכישה באמצעות MASHBIR GIFTCARD, לרבות הנחות מועדון.

כללי

 1. כרטיס זה אינו מהווה "כרטיס חיוב" כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986.
 1. לרכישת MASHBIR GIFTCARD, יש לפנות לכל אחד מסניפי המשביר.
 1. MASHBIR GIFTCARD ניתן לרכישה באמצעות מזומן, אשראי ושיקים בלבד. למען הסר ספק יובהר, כי לא ניתן לרכוש MASHBIR GIFTCARD  באמצעות תווי קניה.
 1. לבירור היתרה בכרטיס MASHBIR GIFTCARD, ניתן לפנות למוקד בטלפון 1-800-34-6666, או באתר המשביר .mashbir.co.il/Gift_Card
 1. מקום השיפוט הבלעדי בכל הנוגע לכרטיסי מתנה הינו בתי המשפט בעיר תל אביב יפו.