הצטרפות למועדון

חברי CLUB365 מרוויחים יותר!
CLUB365, מועדון הלקוחות הגדול בישראל, כולל מגוון רחב של חברות מובילות מכל התחומים: חברי מועדון הלקוחות הגדול ביותר נהנים מיותר הטבות 365 ימים בשנה!
בכל שאלה, הערה או הצעה - אל תהססו לפנות אלינו במוקד שירות הלקוחות של CLUB365 1-800-34-6666
ימי פעילות: א'-ה' בין השעות 09:00-17:30mashbirservice@m365mail.co.il
תקנון מועדון

מועדון הלקוחות Club 365 ("קלאב 365") מנוהל על ידי חברת חברת המשביר 365 בע"מ  ("המשביר 365"). חברי המועדון יהיו זכאים להנחות שונות, על מוצרים ו/או שירותים שונים, מעת לעת, בהתאם ובכפוף לשיקול דעת המשביר 365 ו/או החנויות המשתתפות ו/או בתי העסק החיצוניים (כהגדרתן בסעיף 2 להלן), במהלך תקופת חברותם במועדון, כנגד הצגת כרטיס חבר או כרטיס כאל 365 (כהגדרתם להלן) במועד ביצוע הרכישה בחנויות המשתתפות ו/או בבתי העסק החיצוניים, בכפוף ובהתאם להוראות תקנון זה.

2. החנויות המשתתפות ובתי העסק החיצוניים
2.1. החנויות אשר רכישה בהן תקנה לחבר קלאב 365 את הזכות לעשות שימוש בכרטיס המועדון ולממש את ההטבות המוענקות לחברי קלאב 365 מעת לעת ("החנויות המשתתפות").

רשימת החנויות המשתתפות הינה כאמור בנספח א'המצורף לתקנון זה ("רשימת החנויות").

2.2. בתי העסק החיצוניים הינם בתי עסק עימם תתקשר הנהלת קלאב 365 מעת לעת למתן הטבות ייחודיות לחברי קלאב 365, והינה רשימה מתחלפת ומתעדכנת ("בתי העסק החיצוניים"). לצורך קבלת מידע על בתי העסק החיצוניים, יש לעקוב אחר פרסומי הנהלת קלאב 365 ו/או המשביר365 וכן דיוורים שוטפים שיישלחו לחברי קלאב 365 בדבר ההטבות האמורות.
2.3. המשביר 365 רשאית להוסיף ו/או לגרוע חנות מרשימת החנויות ו/או בתי העסק החיצוניים בכל עת, ומעת לעת, וללא צורך בהודעה מוקדמת כלשהי. רשימת החנויות ו/או בתי העסק המעודכנת תימצא במשרדי הנהלת קלאב 365 ו/או המשביר 365 כפי שתודיע המשביר 365 מעת לעת, וניתן יהיה לקבל מידע זה במשרדי הנהלת קלאב 365 בימים ובשעות העבודה המקובלים, כמפורט בסעיף 10 לתקנון זה.

 

2.4. כרטיס חבר או כרטיס כאל 365 (כהגדרתם להלן) יהיו תקפים בחנויות המשתתפות ו/או בבתי העסק החיצוניים, כפי שיופיעו ברשימת החנויות ובתי העסק החיצוניים מעת לעת. מובהר בזאת כי היה ורשימת החנויות ו/או בתי העסק יורחבו, יהיו כרטיס החבר אוכרטיס כאל 365 תקפים לרכישות גם בחנויות אלו. היה ותיסגר חנות מתוך רשימת החנויות, מוותרים חברי קלאב 365 על כל טענה, דרישה ו/או תביעה בגין הסרת החנות כאמור מרשימת החנויות.
3. ההטבות
3.1. חברי קלאב 365 יהיו זכאים לרכוש מוצרים שונים במחיריםייחודיים להם, להשתתף במבצעים ייחודיים ולקבל הטבות אחרות, הכל כפי שיוחלט מעת לעת על ידי המשביר 365.

 

3.2. הנהלת קלאב 365 תפרסם מידי פעם, בחנויות המשתתפות ו/או בבתי העסק החיצוניים ו/או בכל אמצעי פרסומי אחר שבחרה בו, את ההטבות הניתנות לחברי קלאב 365 ו/או מבצעים מיוחדים שנערכים לחברי קלאב 365. ההטבות האמורות יינתנו, בין היתר, בחנויות המשתתפות, וכן בבתי עסק חיצוניים, מולם תפעל הנהלת קלאב 365 מעת לעת, וכפי שיפורסם על ידי הנהלת קלאב 365 ו/או המשביר 365, ובכפוף לתקנונים שיוצאו ככל שיוצאו לפי שיקול דעתה הבלעדי של המשביר 365.

 

3.3. חברי קלאב 365 לא יהיו זכאים להנחה נוספת במקרה של מבצעים שאינם ייחודיים לחברי קלאב 365 (אין כפל הנחות) אלא אם כן צויין אחרת ובמפורש בפרסומי המשביר 365ו/או הנהלת קלאב 365 ו/או בחנויות המשתתפות ו/או בית העסק החיצוני.

 

3.4. הנהלת קלאב 365 ו/או המשביר 365 ו/או הנהלות החנויות המשתתפות תהיינה רשאיות, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לשנות את שיעורי ההנחות לעיל בכל עת, ומעת לעת, לקבוע את המוצרים עליהם תינתנה ההנחות ולהוציא מכלל ההנחות מוצרים ו/או מחלקות ספציפיים, הכל לפי שיקול דעתן הבלעדי.

 

3.5. מבצעי ההנחות לחברי קלאב 365 יהיו בתוקף בהתאם לפרסום המתייחס לכל מבצע ותקנון או תנאי המבצע.

 

4. הצטרפות כחבר קלאב 365 
4.1. הצטרפות כחבר קלאב 365 הינה ליחידים בלבד (לא בתי עסק) לשימוש פרטי, בכפוף לתשלום דמי החבר השנתיים, כפי שייקבעו על ידי המשביר 365, מילוי פרק "שדות החובה" בטופס ההרשמה במלואו (לרבות מילוי מס' ת.ז. וחתימתו) והחזקת כרטיס חבר קלאב 365 בתוקף. דמי החבר השנתיים יהיו ניתנים לשינוי על ידי המשביר 365 בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שהחלטה כזו תחול רק מעת קבלתה לגבי תקופת החידוש הבאה של אותו חבר.

ההצטרפות כחבר קלאב 365 תתאפשר בסניפי רשת המשביר לצרכן. 

4.2. עם תשלום דמי החבר ומילוי טופס ההצטרפות במלואו, יקבל חבר קלאב 365 כרטיס חבר זמני, אשר יהיה בר תוקף עד לקבלת כרטיס חבר קבוע, אשר יישלח בדואר בהתאם לכתובת שנמסרה על ידי חבר קלאב 365 במעמד הצטרפותו ("כרטיס חבר"). במועד השימוש הראשון בכרטיס הקבוע, ייחסם לשימוש הכרטיס הזמני. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כרטיס זמני ייחסם אוטומטית לאחר חצי שנה מיום הוצאתו. בנוסף יקבל חבר קלאב 365 מתנת הצטרפות, כאמור בסעיף 7 להלן.
4.3. לחבר קלאב 365 ייחשב כל אדם המחזיק בכרטיס חבר (כהגדרתו לעיל) ו/או בכרטיס חבר אשר הונפק על ידי אחת מחברות האשראי, בכפוף לתנאי התקנון ולתנאי ההצטרפות לכרטיס האשראי של חברת האשראי מנפיקת הכרטיס, אשר נכון למועד זה התקשרה המשביר 365 יחד עם חברת הבת, מועדון 365 פיננסים בע"מ ("מועדון פיננסים"), עם חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ ("כאל"), כמנפיקת כרטיס משולב (מועדון ואשראי) "כאל 365", בכפוף לתנאי התקנון ולתנאי ההצטרפות לכרטיס האשראי של כאל. כרטיסים משולבים נוספים שהונפקו בעבר על ידי תשלובת ישראכרט ולאומי קארד לא יעניקו הטבות לחברי קלאב 365 החל מיום 1 במרץ 2012 ויהוו כרטיסי אשראי בלבד.

 

למען הסר ספק יובהר, כי יחיד אשר יונפק עבורו כרטיס כאל 365, ייחשב חבר קלאב 365 ויהא זכאי להטבות, ובלבד שחברות קלאב 365 רשומה על שמו ו/או על שם בן זוגו. ההצטרפות כחבר כאל 365 תתאפשר בסניפי רשת המשביר לצרכן ו/או רשת המזון יינות ביתן.

4.4. ההצטרפות כחבר קלאב 365 באמצעות כאל 365 הינהבכפוף להתקיימותו ותקפותו של הסכם בין המשביר 365ומועדון פיננסים לבין כאל ("הסכם שיתוף הפעולה"). כמו כן, אפשרית המרת כרטיס קלאב 365 בר תוקף לכאל 365 בכפוף לאישור כאל מנפיקת הכרטיס ו/או הבנק הרלבנטי. בכל מקרה שהסכם שיתוף הפעולה יסתיים, מכל סיבה שהיא,תינתן הודעה למחזיקי כאל 365 לפחות שלושים (30) יום טרם סיום הסכם שיתוף הפעולה, באחת מדרכי ההודעה האמורות בסעיף 8.5 לתקנון זה. בהודעה כאמור יפורטו האפשרויות להמשך חברות בקלאב 365 שיעמדו לרשות מחזיק כאל 365, הכל כפי שתקבע המשביר 365.

 

4.5. כרטיס החבר אינו משמש ככרטיס אשראי, למעט כרטיס כאל 365 בכפוף לתנאי ההצטרפות לכרטיס האשראי, כפי שנקבעו על ידי חברת כאל.
4.6. כרטיס כאל 365 יקנה למחזיק בו את מכלול ההנחות וההטבות שיוקנו לחברי קלאב 365 וישמש בנוסף גם ככרטיס אשראי, בהתאם לתנאי ההצטרפות של אותה חברת אשראי. כרטיס כאל 365 שהונפק למצטרף חדש באחד מסניפי רשת יינות ביתן בלבד יקנה למצטרף החדש את מכלול ההנחות וההטבות של חבר קלאב 365 בכל אחת מהחנויות המשתתפות במהלך השנה הראשונה בלבד, ללא עלות. החל מהשנה השניה, יהא זכאי להטבות ברשת המזון יינות ביתן בלבד, אלא אם יבחר לחדש את החברות בקלאב 365 כמפורט בסעיף 4.9 להלן, אז יהא זכאי גם ליתר ההטבות ו/או ההנחות המוקנות לחבר קלאב 365 בכל אחת מהחנויות המשתתפות ו/או בתי העסק החיצוניים.

 

במידה וחברותו של חבר קלאב 365 תופסק מכל סיבה שהיא, יוכל כרטיס כאל 365 להמשיך ולשמש ככרטיס חיוב לכל דבר ועניין בהתאם לכללים הקבועים על ידי חברת האשראי מנפיקת הכרטיס.

 

4.7. המשביר 365 תהא רשאית לסרב לאשר הצטרפות מועמד, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקת סירוב, לרבות הצטרפות של יחידים אשר נתפסו בגניבה, ברמאות, בהונאה וכיו"ב ו/או מי שביצעו רכישות אשר התשלומים בגינן לא נפרעו (לרבות שיקים שלא כובדו) בחנות מן החנויות המשתתפות ו/או בבתי העסק החיצוניים. 
4.8. ניתן לעשות שימוש בכרטיס החבר, על ידי כל אחד מבני המשפחה בדרגת קרבה ראשונה בלבד (בעל - אישה, וילדיהם, עד גיל 21 בלבד או ידועים בציבור המנהלים משק בית משותף). המשביר 365 תהא רשאית לדרוש ממציג כרטיס החבר להזדהות באמצעות תעודה מזהה כתנאי לשימוש בכרטיס החבר. לחבר קלאב 365 לא תהיה כל טענה כלפי המשביר 365 בגין שימוש של מי מבני משפחת החבר בכרטיס החבר. כרטיס החבר אינו ניתן ולא יהא ניתן להעברה בצורה כלשהי, מלבד האמור לעיל.

בנוסף, יהא רשאי חבר קלאב 365 לקבל כרטיס חבר נוסף עבור בן/בת זוגו/ידוע בציבור, בכפוף לכך שמולאו פרטי בן/בת הזוג על גבי טופס ההצטרפות.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר כי המשביר 365 תהא רשאית לבקש אסמכתא ו/או אישור כלשהו המעיד על הקשר הזוגי, לרבות, אך לא רק, ספח תעודת הזהות של חבר קלאב 365, בו יופיעו הפרטים המשותפים, וחבר קלאב 365 מצהיר כי לא תועלה על ידו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כלפי המשביר 365.

4.9. החברות בקלאב 365 תהא תקפה למשך שנים עשר (12) חודשים מיום ההצטרפות (אלא אם הוארכה על ידי הנהלת קלאב 365) ובכפוף לתשלום דמי החבר ("תקופת החברות"). בתום תקופת החברות, ניתן יהיה לחדשה לתקופה נוספת של שנים עשר (12) חודשים בכפוף לתשלום דמי החבר העדכניים ("תקופת החברות המוארכת").

 

תוקף כרטיס כאל 365 ככרטיס אשראי יהא בהתאם לתוקף כרטיס האשראי. תוקף חברות קלאב 365 באמצעות כרטיס כאל 365 תהא בהתאם לתקופת החברות האמורה בסעיף זה לעיל, כאשר חידוש החברות והארכת תקופת החברות הינה באמצעות חיוב אוטומטי בכרטיס כאל 365, אשר ייעשה אחת לשנה, בהתאם לדמי החבר העדכניים, ובכפוף למתן הודעה בדבר החיוב האוטומטי בדף החיוב החודשי שיישלח לביתו, בהתאם להוראות הדין. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר כי חבר קלאב 365 אשר הצטרף לראשונה באמצעות הנפקת כרטיס כאל 365 באחד מסניפי רשת המזון יינות ביתן, יהא זכאי לשנת חברות ראשונה בקלאב 365 ללא עלות, ולא יתבצע לו חידוש חברות באופן אוטומטי. יבקש מחזיק כאל 365 כאמור לעיל לחדש את חברותו בקלאב 365, יעשה כן באחד מסניפי רשת המשביר לצרכן.

 

4.10. מבלי לגרוע מן האמור, חבר קלאב 365 המחזיק בכרטיס כאל 365, וחויב באופן אוטומטי בתום תקופת החברות, לאחר שניתנה לו הודעה כאמור בסעיף 4.9 לעיל, יהא רשאי להודיע בכתב לא יאוחר מ - 45 יום ממועד החיוב כי אינו מעוניין בהארכה אוטומטית זו - ויזוכה על ידי המשביר 365 וחברת האשראי בסכום דמי החבר, וזאת בכפוף להסכם ההצטרפות של חבר קלאב 365 מול כאל. לא הודיע חבר קלאב 365 על רצונו האמור, לא יהיה זכאי להחזר דמי החבר, ולא תישמע כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה על ידי חבר קלאב 365 כנגד המשביר 365 ו/או מועדון פיננסים בעניין זה.

 

4.11. במקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס החבר, על חבר קלאב 365לפנות להנהלת קלאב 365, בהתאם לפרטים המופיעים בסעיף 10 לתקנון זה, על מנת לקבל כרטיס חבר חלופי. הנהלת קלאב 365שומרת על זכותה לגבות מחבר קלאב 365 עמלת הנפקת כרטיס חבר חדש, בהתאם לעלות שתקבע על ידה מעת לעת. במקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס כאל 365 - על חבר קלאב 365 לפנות במקביל גם לחברת האשראי, על מנת שהאחרונה תנפיק לו כרטיס חדש, בהתאם לתנאי ההצטרפות אצל חברת האשראי.

 

4.12. כל חבר קלאב 365 ייחשב כמי שהסכים מרצונו, מבלי כל חובה, ששמו ופרטיו כפי שנמסרו על ידו וכן כל מידע שיצטבר בחנויות המשתתפות ו/או בקלאב 365 בקשר עם רכישותיו במסגרת חברותו בקלאב 365 ו/או בחנויות המשתתפות כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע כאמור יועברו למשביר 365 ו/או מועדון פיננסים אשר תשמור מידע זה בנאמנות כמאגר מידע הרשום על פי חוק. המידע השמור ישמש את המשביר 365 ו/או מועדון פיננסים ו/או קלאב 365 לקידום פעולותיהם כולל פעולות עם גופים אחרים ומכירות החנויות המשתתפות באופן ששימוש כאמור במידע הנ"ל לא יחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור ייחשב לקניינה של המשביר 365, אשר תוכל לעשות בו שימוש שיווקי ו/או אחר וחבר קלאב 365 מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור. ככל שחבר קלאב 365 יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור יהא עליו להודיע בכתב להנהלת קלאב 365 ובמקרה זה ימחק שמו ממאגר המידע והוא יחשב כמי שפרש מקלאב 365. מבלי לגרוע  מן האמור לעיל, אין ולא תהא לחבר קלאב 365כל זכות שימוש בנתונים שיהיו מעת לעת ברשות המשביר365 ו/או מועדון פיננסים לרבות נתונים בקשר לחברי המועדון, למעט הנתונים המתייחסים אליו.

 

4.13. בנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשביר 365 ו/או מועדון פיננסים תעשה מפעם לפעם שיתופי פעולה עם גופים מסחריים בתחומים מגוונים ובמסגרת שיתופי הפעולה ו/או הסכמים אחרים תמסור לאותם גופים מפעם לפעם את פרטי חברי קלאב 365, לרבות המחזיקים בכאל 365, ונתונים לגביהם, כדי שאותם גופים יציעו לחברי קלאב 365, לרבות המחזיקים בכאל 365, הצעות שונות בתחומים שונים ומגוונים, בכפוף להוראות כל דין. היה וחבר קלאב 365 יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים במקרים כאמור - יהא עליו להודיע בכתב להנהלת קלאב 365 ובמקרה זה ימחק שמו המידע מהרשימה אשר תועבר לאותם גופים מסחריים.

 

5. ביטול החברות בקלאב 365

 

5.1. כל חבר יהיה זכאי לבטל את חברותו בקלאב 365, בטרם הסתיימה תקופת החברות, בכפוף להודעה בכתב. מבלי לגרוע מן האמור, השבת דמי החבר במלואם תתאפשר בביטול חברות בקלאב 365 תוך 21 יום ממועד ההצטרפות ו/או החידוש, ובלבד שחבר קלאב 365 ישיב את מתנת ההצטרפות שקיבל במועד ההצטרפות ו/או החידוש ולא עשה כל שימוש בכרטיס קלאב 365 לקבלת הטבות בתקופה זו. עשה שימוש בכרטיס קלאב 365 ו/או במתנת ההצטרפות - יקוזזו שיעורי הנחות אלו מדמי החבר ויוחזר לחבר קלאב 365 חלקם היחסי כל עוד לא עלה שווי חלקם היחסי של ההנחות על שווי דמי החבר כפי שהיו במועד ביטול החברות.

 

5.2. ביטל חבר קלאב 365 את חברותו לאחר 21 יום מיום ההצטרפות ו/או החידוש - לא יהיה זכאי לקבל את דמי החבר בחזרה.

 

5.3. חבר מועדון המחזיק כאל 365 ומבקש לפרוש מחברותו בקלאב 365 ולבטל את כרטיס כאל 365, עשוי להיות מחוייב על ידי חברת האשראי כאל, בכפוף לתקנון מועדון "כאל 365" המצורף כנספח ב' לתקנון זה ("תקנון כאל 365"), ובהתאם לתנאים שבהם ניתנה מתנת ההצטרפות כפי שיחולו מעת לעת.

5.4. המשביר 365 שומרת לעצמה את הזכות לבטל חברותם של חברי קלאב 365 אשר נתפסו בגניבה, ברמאות, בהונאה וכיו"ב בחנות מן החנויות המשתתפות ו/או בבתי העסק החיצוניים, וכן לבטל חברותם של חברי קלאב 365 שביצעו רכישות אשר התשלומים בגינן לא נפרעו (לרבות שיקים שלא כובדו), בחנות מן החנויות המשתתפות ו/או בבתי העסק החיצוניים.

 

5.5. כל חבר קלאב 365 יהיה אחראי לעדכן את המשביר 365 בכתב בכל מקרה של שינוי כתובת או עדכון פרטים רלבנטי אחר.

 

5.6. במקרה של פטירה של חבר קלאב 365, יודיע קרוב משפחה מדרגה ראשונה להנהלת קלאב 365 ויהא רשאי לבקש ביטול החברות ו/או העברתה, כמפורט בסעיף 6 להלן. ביטול החברות עקב פטירה כאמור, תתבצע בהצגת תעודת פטירה ו/או כל מסמך רלוונטי אחר. המשביר 365 תזכה את קרוב המשפחה מדרגה ראשונה של חבר קלאב 365 בחלק היחסי של דמי החבר.
6. העברת חברות

 

6.1. כל חבר קלאב 365 רשאי לפנות למשביר 365 בכתב בבקשה להעברת חברותו ללקוח אחר, בכפוף למילוי מסמך העברת חברות שנבדק על ידי המחלקה המשפטית של המשביר 365 ובכפוף לחתימת חבר קלאב 365 והלקוח שמקבל את החברות על מסמך העברת הבעלות. כמו כן, על מנת שייחשב מקבל ההעברה כחבר קלאב 365 - יהא עליו למלא ולחתום על מסמך הצטרפות, כמפורט בסעיף 4.1 לעיל.

 

6.2. במקרה של פטירה, כאמור בסעיף 5.6 לעיל, רשאי קרוב המשפחה מדרגה ראשונה של חבר המועדון לפנות לקלאב 365 בבקשה להעברת החברות על שמו, כנגד הצגת תעודת פטירה ו/או כל מסמך רלוונטי אחר.

 

7. מתנת הצטרפות 
7.1. עם ההצטרפות לקלאב 365 ו/או חידוש החברות, יהיה זכאי חבר קלאב 365 למתנת הצטרפות, כפי שתקבע מעת לעת, למימוש בחנויות המשתתפות ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת קלאב 365 ("מתנת ההצטרפות"). הצטרף חבר לקלאב 365 באמצעות כאל 365 - יהא זכאי למתנת הצטרפות נוספת מכאל, כפי שתיקבע מעת לעת, כמפורט בתקנון כאל 365 ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של כאל.

 

7.2. חבר קלאב 365 המחדש חברותו, יהא זכאי למתנת הצטרפות, אשר תישלח אליו בדיוור ישיר ו/או תיאסף על ידו באחת החנויות המשתתפות.

 

8. כללי
8.1. השימוש בכרטיס חבר קלאב 365, על כל סוגיו המפורטים בתקנון זה, לא יעניק לחבר קלאב 365 כל הטבות אחרות מאלו המפורטות בתקנון זה.

 

8.2. חבר קלאב 365, בקבלת הנחת קלאב 365, יוכל לשלם באמצעי התשלום הבאים בלבד: כרטיסי אשראי, שיק שאינו דחוי (כפוף לנוהלי קבלת שיקים בחנויות המשתתפות)ובמזומן. כל רכישה של מוצרים באמצעות תווי קניה של רשת המשביר לצרכן ו/או במשולב עם עסקים אחרים ו/או תווים אחרים ו/או כרטיסי מתנה (Gift Cards) לא תזכה את חבר קלאב 365 בהנחה כלשהי וכן לא יוענקו לו ההטבות כאמור בסעיף 3 לעיל. סעיף זה לא יחול על מתנת ההצטרפות, ככל שתימסר לחבר קלאב 365 עם הצטרפותו ו/או חידוש החברות, כמפורט בסעיף 7.1 לעיל. למען הסר ספק יובהר, כי הכוונה היא למתנת ההצטרפות בלבד, ולא מתנת ההצטרפות הנוספת מכאל, אשר עליה יחול הסעיף.

 

8.3. הנהלת קלאב 365 שומרת על זכותה לשנות בכל עת ומפעם לפעם, את הוראות התקנון, על כל סעיפיו לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, זכאות להצטרף לקלאב 365, תקופת החברות, ההטבות להן זכאים החברים, החנויות המשתתפות וכיו"ב, הכל כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

8.4. תקנון זה הינו חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של לקוח המבקש להיות חבר בקלאב 365. לקוח המצטרף לקלאב 365 מקבל בכך על עצמו גם את כללי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו. כל חבר קלאב 365 יחשב כמי שקרא והסכים לכל הוראות תקנון זה.

 

8.5. דרכי פרסום של קלאב 365: הודעות המשביר 365 בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות קלאב 365 לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונתהמשביר 365 לבצעם, בתקנון ו/או ברשימת החנויות המשתתפות ו/או בתי העסק החיצוניים ו/או בהנחות ו/או במחיר כרטיס החבר ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות החבר ו/או לפעילות קלאב 365 ו/או הפסקת פעילותו וכיו"ב, ייעשו ע"י המשביר 365 באופן ובדרך כפי שהמשביר 365תמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום על לוח מודעות גלוי לעין בחנויות המשתתפות ו/או באחד מאמצעי התקשורת ו/או באמצעות דיוור ישיר הכל לפי בחירתהמשביר 365, ייחשב כמספק וחבר קלאב 365 לא יישמע בטענה כי לא ידע אודות האירוע נושא הדיווח ו/או הפרסום כאמור ובלבד שחלפו שני (2) ימי עסקים מעת פרסומו.

 

8.6. בכל מקרה בו יתבע חבר קלאב 365 את המשביר 365 ו/אואת מועדון פיננסים ו/או את הנהלת קלאב 365 בכל הנוגע להוראות תקנון זה הוא ייחשב באופן אוטומטי כמי שביקש לפרוש מחברותו בקלאב 365.

 

8.7. אם וככל שתהיה לחבר קלאב 365 עילת תביעה כנגד המשביר 365 ו/או מועדון פיננסים, אזי בכל מקרה חבר קלאב 365 לא יהא זכאי לקבל כנגד המשביר 365 ו/או מועדון פיננסים צווים שאינם כספיים, ובכללם צווי עשה/מניעה ו/או אחרים, בין זמניים ובין קבועים, ותביעתו תוגבל לסעד כספי בלבד.

 

8.8. לא יינתנו הטבות לחברי קלאב 365 ללא הצגת כרטיס קלאב 365 תקף, על כל סוגיו. מבלי לגרוע מן האמור, חבר קלאב 365 אשר לא יציג כרטיס חבר בתוקף אך יציג תעודה מזהה שניתן יהיה על פיה לזהותו כחבר קלאב 365 - יהא זכאי להטבות כמחזיק כרטיס בתוקף.

 

8.9. קבלת זיכויים ואפשרות החזרת מוצרים על ידי חברי קלאב 365 תהיה כפופה לכללי החנויות המשתתפות ויותנה בהצגת חשבונית וכרטיס קלאב 365, כקבוע במדיניות החזרת מוצרים של החנויות המשתתפות. הזיכוי יינתן לפי המחיר נטו (לאחר כל ההנחות, לרבות הנחת קלאב 365) ששולם על ידי חבר קלאב 365 בפועל במועד הרכישה.
9. סיום פעילות קלאב 365
9.1. המשביר 365 תהיה רשאית להחליט בכל עת על הפסקת פעילות קלאב 365 בהודעה שתימסר באחת הדרכים המנויות בסעיף 8.5 לעיל וזאת בהתראה של שלושים (30) יום מראש.
9.2. ניתנה הודעה על הפסקת פעילות קלאב 365 כאמור לעיל, לא יתקבלו חברים חדשים לקלאב 365 ויוחזרו לחברי קלאב 365 חלק יחסי מדמי החבר ששילמו, באופן יחסי לתקופת חברותם שלא נוצלה כאמור. ההחזר הכספי יבוצע תוךשישים (60) יום מיום סיום הפעלת קלאב 365 בדרך ובנוהל שתקבע המשביר 365.
FAMILY 365 הרבה יותר מכרטיס מועדון
כרטיס האשראי שמעניק לך את כל ההטבות של חברי CLUB365 ועוד הרבה יותר...
נהנים מהנחות ומבצעים בלעדיים 365 ימים בשנה בכל רשתות המועדון ובנוסף צוברים 3%  Cashback בכל רכישה ברשתות: המשביר לצרכן,יינות ביתן, קשרי תעופה.
הצטרפות למועדון Club365 כרוכה בתשלום דמי חבר שנתיים בסך 100 ₪ לבית אב.
הנפקת כרטיס Family365 תתאפשר רק לאחר הצטרפות ל – Club365
מצטרפים עוד היום לכרטיס האשראי Family365  ומתחילים ליהנות
מבצעים משתלמים במיוחד למחזיקי Family365
₪125 במתנה!
מתנת הצטרפות בסך 50 ₪ הנחה למימוש מידי בסניפי המשביר לצרכן בלבד ו-75 ₪ נוספים במתנה באתחול הכרטיס בסניפי משביר לצרכן בלבד.
* הנפקת הכרטיס בכפוף לאישור כאל. הצבירה, ההחזר הכספי ומתנת ההצטרפות בכפוף לתקנון המועדון.