תקנון גיפטקארד אדום

4

 

 

תנאי שימוש בכרטיס מתנה Gift Card  אדום

 

הגדרות

 

"המשביר"                                המשביר לצרכן בתי כלבו בע"מ, ח.פ. 514357458, מרח' הצורן 1, נתניה 42506.

 

"תנאי השימוש"                        התנאים האמורים להלן. 

 

"Gift Card "                           כרטיס מגנטי או קוד דיגיטלי, המונפק על ידי המשביר, וניתן לממשו בכל אחד מסניפי המשביר ברחבי הארץ, בהתאם לתנאי המימוש להלן. הכרטיס הינו כרטיס מתנה ואינו תו קניה.

 

"מועדון"                                   מועדון הלקוחות "Club 365".

 

 

כרטיס המתנה

 

 1.  Gift Card הינו כרטיס מגנטי או קוד דיגיטלי  הניתן לטעינה בסניפי המשביר בלבד. לא ניתן לטעון את ה- Gift Card בסכום הנמוך מסך של 50 ₪ ובסכום שלא העולה על סך של 1,000 ש"ח לכל כרטיס או קוד. 

 

 1. את ה - Gift Card  ניתן לרכוש במחיר מלא בלבד, ללא הנחות.

 

 1. Gift Card  יזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכום הטעון בו כדין, ניתן להשתמש בגובה הסכום במלואו או בחלקו כאמור בסעיף 11 להלן.

 

 1. Gift Card  ניתן לטעינה חד פעמית. למען הסר ספק יובהר, כי לא ניתן לטעון Gift Card  בשנית, בין אם מומש במלואו ובין אם מומש בחלקו.

 

 1. Gift Card  שנטען כדין – הינו שווה כסף. לא חלות כל מגבלות שימוש בכרטיס על כל מוצרי המשביר.

 

 1. Gift Card  אינו ניתן להמרה למזומן ו/או לכל אמצעי תשלום אחר שווה כסף. 

 

 1. ה- Gift Card עצמו הינו מוצר שרכישתו ניתנת לביטול במסגרת תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 (להלן: "תקנות ביטול עסקה") בכפוף לקיום הוראות התקנות הרלוונטיות בין אם על ידי רוכשו ובין אם על ידי מקבלו כמתנה, והכל בהתאם להוראות החוק.

 

 1. זכות הביטול על פי תקנות ביטול עסקה לא תחול על מוצר ששולם בגינו באמצעות כרטיס Gift Card, כאמור בתקנות.

 

 1. הוחזר מוצר שנרכש באמצעות Gift Card, לא יהא המחזיק זכאי לטעינת הכרטיס  או הקוד בסכום ההחזר. ההחזר יבוצע בהתאם למדיניות המשביר בנושא החזרי מוצרים.

 

 1. במקרה של גניבה ו/או אובדן ו/או השחתה של Gift Card, לא תתבצע כל החלפה של הכרטיס ו/או הקוד  ולא יתאפשר מתן זיכוי ו/או פיצוי כלשהו בגין מקרה כאמור. דין אובדן או גניבת כרטיס ו/או קוד כדין אבדן מזומנים. יובהר, כי כרטיס  ו/או קוד פגום/מזויף לא יכובד, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המשביר בעניין זה.

 

 

אופן מימוש ה - Gift Card:

 

 1. Gift Card  ניתן למימוש בכל אחד מסניפי המשביר ובהם בלבד.

 

 1. Gift Card  ניתן למימוש בהתאם לתוקף המוטבע על גבו של הכרטיס או המצוין בהודעה הדיגיטלית ובכל מקרה לא פחות מהקבוע בחוק.  בכל מקרה של תוקף קצר מהקבוע בחוק (ככל שאירע מקרה חריג כזה), יפנה הלקוח למשביר עם פרטי הכרטיס  ו/או הקוד ומועד הנפקתו והמשביר תאריך את תוקפו בהתאם. לאחר מועד זה – הכרטיס ו/או הקוד לא יכובד ו/או יוארך ו/או יוחלף, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המשביר בעניין זה.

 

 1. לא יינתן עודף בגין שימוש חלקי ב - Gift Card אלא על פי חוק בלבד. בכל רכישה תתבצע הפחתה של סכום הרכישה מהסכום הטעון בכרטיס ו/או בקוד.

 

 1. ניתן ליהנות מכל ההנחות החלות בסניפי המשביר בעת רכישה באמצעות Gift Card, לרבות הנחות מועדון.

 

כללי

 

 1. כרטיס זה אינו מהווה "כרטיס חיוב" כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986.

 

 1. לרכישת Gift Card, יש לפנות לכל אחד מסניפי המשביר.

 

 1. Gift Card  ניתן לרכישה באמצעות מזומן, אשראי ושיקים בלבד. למען הסר ספק יובהר, כי לא ניתן לרכוש Gift Card  באמצעות תווי קניה.

 

 1. לבירור היתרה בכרטיס Gift Card, ניתן לפנות למוקד בטלפון 1-800-34-6666, או באתר המשביר .www.mashbir.co.il/Gift_Card

 

 1. מקום השיפוט הבלעדי בכל הנוגע לכרטיסי מתנה הינו בתי המשפט בעיר תל אביב יפו.

 

 

image